Zm.: decyzja w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2011.21.314

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 2011 r.

DECYZJA Nr 376/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 października 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a-d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie systemu pozyskiwania, eksploatacji i wycofywania uzbrojenia i sprzętu wojskowego Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. MON Nr 3, poz. 35 i Nr 9, poz. 123) w załączniku Nr 5 "Kompetencje organów wojskowych w zakresie zatwierdzania dokumentacji technicznej na uzbrojenie i sprzęt wojskowy" po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

"13a. W dokumentacji eksploatacyjnej oraz naprawczej sprzętu lotniczego zmiany wprowadza się biuletynami technicznymi zgodnie z "Instrukcją opracowywania, wydawania, obiegu i realizacji biuletynów technicznych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP".".

2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.