Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.381

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 427/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie systemu kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 1 pkt 7 lit. c i d oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 492/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie systemu kształcenia oraz doskonalenia zawodowego w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 24, poz. 336), wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"Kształcenie na podoficerów oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, odbywają się w Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu, na kursie zamiejscowym muzyków orkiestr wojskowych w Zegrzu.";

2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Dowódca Garnizonu Warszawa corocznie, w terminie do końca listopada roku poprzedzającego rozpoczęcie kursu organizowanego w ramach kształcenia na podoficerów, składa zapotrzebowanie do dyrektora komórki organizacyjnej właściwej do spraw współpracy ze społeczeństwem na uzupełnienie stanowisk etatowych zaszeregowanych do stopnia kaprala w podporządkowanych orkiestrach wojskowych.";

3) uchyla się pkt 11;
4) w pkt 12 dodaje się ppkt 8 w brzmieniu:

"8) corocznie, w terminie do końca grudnia roku poprzedzającego rozpoczęcie kursu organizowanego w ramach kształcenia na podoficerów, na podstawie złożonego zapotrzebowania przez Dowódcę Garnizonu Warszawa oraz potrzeb uzupełnienia stanowisk podoficerskich w Reprezentacyjnym Zespole Artystycznym Wojska Polskiego, dokonuje zbiorczej analizy potrzeb uzupełnienia stanowisk etatowych zaszeregowanych do stopnia kaprala w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych, a następnie wnioskuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o przyznanie limitu przyjęć do służby kandydackiej.";

5) w pkt 13 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"13. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych:";

6) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej sprawuje nadzór nad przebiegiem kształcenia kandydatów na podoficerów orkiestr wojskowych.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.