Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2012.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2012 r.

DECYZJA NR 379
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 grudnia 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Na podstawie § 8 pkt 2 zarządzenia nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135, z późn. zm.1) ) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 246 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów Policji, zmienionej decyzją nr 225 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Liczba stanowisk etatowych policyjnych w oddziałach prewencji Policji i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji wynosi 6 751, w tym:

1) dowódcy i zastępcy dowódcy - 58 stanowisk;

2) w zespołach organizacji służby - 193 stanowiska;

3) w kompaniach i plutonach prewencji - 5 508 stanowisk;

4) w plutonach wsparcia taktycznego - 186 stanowisk;

5) w kompanii i plutonach wzmocnienia2) - 548 stanowisk;

6) w zespołach szkolenia - 57 stanowisk;

7) w zespołach medycznych - 72 stanowiska;

8) w innych komórkach organizacyjnych - 129 stanowisk.";

2) załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;
3) załącznik nr 20 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, poz. 54, Nr 11, poz. 62 i Nr 17, poz. 102, z 2009 r. Nr 4, poz. 13, Nr 5, poz. 23 i Nr 15, poz. 72, z 2011 r. Nr 2, poz. 8 oraz z 2012 r. poz. 14.

2) W strukturze pododdziałów wzmocnienia znajdują się drużyny miotaczy wody, załogi transporterów opancerzonych oraz drużyny automatycznych wyrzutni granatów łzawiących i reflektorów olśniewających zwane dalej "drużynami AWGŁ/RO". W Oddziałach Prewencji Policji w Warszawie i Katowicach oraz samodzielnych pododdziałach prewencji Policji w strukturze plutonów wzmocnienia znajdują się również pododdziały wsparcia taktycznego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI w Płocku

Lp.Nazwa komórki

organizacyjnej lub stanowiska

Liczba
komórekstanowisk policyjnych
1234
1- Dowódca oddziału1
2- Zastępca dowódcy oddziału2
3
3Zespół Organizacji Służby1
- Specjalista2
- Asystent7
9
4Zespół Transportu i Zaopatrzenia:1
- Specjalista1
- Asystent2
3
5Zespół Medyczny:1
- Lekarz1
- Policjant1
- Pielęgniarka/Ratownik medyczny1
3
6Pluton Prewencji:*6132
7Pluton Wzmocnienia:11
- Dowódca plutonu
Drużyna Miotaczy Wody:1
- Dowódca drużyny1
- Referent1
- Policjant2
4
Drużyna AWGŁ/RO:1
- Dowódca drużyny1
- Referent2
- Policjant1
4
Drużyna Wsparcia Taktycznego:1
- Dowódca drużyny1
- Referent2
- Policjant4
7
16
OGÓŁEM10166
* Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23

ZAŁĄCZNIK Nr  2

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ETATOWA SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI w Radomiu

Lp.Nazwa komórki

organizacyjnej lub stanowiska

Liczba
komórekstanowisk policyjnych
1234
1- Dowódca oddziału1
2- Zastępca dowódcy oddziału2
3
3Zespół Organizacji Służby:1
- Specjalista2
- Asystent7
9
4Zespół Transportu i Zaopatrzenia:1
- Specjalista1
- Asystent2
3
5Zespół Medyczny:1
- Lekarz1
- Policjant1
- Pielęgniarka/Ratownik medyczny1
3
6Pluton Prewencji:*6132
7Pluton Wzmocnienia:11
- Dowódca plutonu
Drużyna Miotaczy Wody:1
- Dowódca drużyny1
- Referent1
- Policjant2
4
Drużyna AWGŁ/RO:1
- Dowódca drużyny1
- Referent2
- Policjant1
4
Drużyna Wsparcia Taktycznego:1
- Dowódca drużyny1
- Referent2
- Policjant4
7
16
OGÓŁEM10166
* Strukturę organizacyjną i etatową plutonu prewencji określa załącznik nr 23