Zm.: decyzja w sprawie środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2011.1.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 marca 2011 r.

DECYZJA Nr 17
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 28 marca 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637) postanawiam, co następuje:
§  1.
W decyzji Nr 105 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie środków budżetowych przeznaczonych dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

ZAŁĄCZNIK 

Limit środków budżetowych na wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w podziale na jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w 2011 roku.

1. Limit środków budżetowych na cele reprezentacyjne i okolicznościowe dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, ustala się w tabeli 1, do wysokości:

tabela 1

Wartości podane w zł

Lp.Jednostka organizacyjna Państwowej Straży PożarnejWydatki reprezentacyjneWydatki okolicznościowe
ogółemw tym na przyjęcia gości zagranicznych
1Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej165.000100.00042.000
2Centralna Szkoła PSP w Częstochowie5.500-4.000
3Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie5.500-4.000
4Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu5.500-4.000
5Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy5.500-2.000
6Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach2.500-3.500
Razem189.500100.00059.500

2. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 3 dla kierownictwa Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, ustala się w tabeli 2, w wysokości:

tabela 2

Wartości podane w zł

Lp.StanowiskoLiczba osóbLimit miesięczny na osobęLimit roczny
1Komendant Główny PSP17208.640
2Zastępca Komendanta Głównego PSP330010.800
3Dyrektor Biura/ Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych1310015.600
4Zastępca Dyrektora Biura/Główny Księgowy146010.080
RAZEM*45.120

* kwota zawiera się w limicie środków finansowych określonych w tabeli 1 załącznika.

3. Limit wydatków reprezentacyjnych na cele określone w § 2 pkt 3 dla kierownictwa jednostek uprawnionych, ustala się w tabeli 3, w wysokości:

tabela 3

Wartości podane w zł

Lp.StanowiskoLiczba osóbLimit miesięczny na osobęLimit roczny
1Komendant Centralnej Szkoły PSP,

Komendanci Szkół Aspirantów PSP (2),

Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP.

41406.720
2Zastępcy Komendantów:

Centralnej Szkoły PSP (2),

Szkół Aspirantów PSP (4),

Szkoły Podoficerskiej PSP.

7504.200
3Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa11001.200
RAZEM*12.120

* kwota zawiera się w limicie środków finansowych określonych w tabeli 1 załącznika.

4. Limit wydatków reprezentacyjnych na realizację usług określonych w § 2 pkt 2 decyzji, ustala się w wysokości do 60 zł na osobę. W uzasadnionych przypadkach Komendant Główny lub kierownik uprawnionej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej może wyrazić zgodę na zwiększenie limitu. Zarówno wniosek wraz z uzasadnieniem o jednorazowe zwiększenie limitu jak i zgoda Komendanta Głównego lub kierownika jednostki uprawnionej, powinny mieć formę pisemną.