Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.151

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 157/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 czerwca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej

Departament Prawny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189), art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

§  1. W decyzji Nr 16/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 24), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 2 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"2) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. broni Mieczysława Gocuła, do podpisywania pism w sprawach dotyczących:";

2) w § 3 w pkt 2 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"2) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. broni Mieczysława Gocuła, do podejmowania decyzji w sprawach:".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.