Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.93

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 listopada 2012 r.

DECYZJA Nr 21
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 25 października 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie § 7 ust. 3 regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 23 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 51, 70, 73, 75 i 90), postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 12 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG poz. 53) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych, w tym rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego, w zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny oraz w zakładzie górniczym Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.,";

2) w § 3 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach górniczych, w tym:

- rozpoznawania, zapobiegania i usuwania zagrożeń związanych z ruchem zakładu górniczego, w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, z wyjątkiem zakładu górniczego Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.,

- zwalczania czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia,".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r.