Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2013.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 2013 r.

DECYZJA Nr 74
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 23 kwietnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie regulaminu Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej

Na podstawie § 1 ust. 4 decyzji nr 24 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie powołania Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej ustala się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 159 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 8, poz. 55) w załączniku w § 6 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 po pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9) realizacja zadań i uprawnień Komendanta Głównego Straży Granicznej wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez Komisję, a w szczególności:

a) nadawanie w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej upoważnień do przetwarzania danych osobowych,

b) udostępnianie danych osobowych przetwarzanych przez Komisję podmiotom uprawnionym do ich otrzymania,

c) stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych;

10) prowadzenie dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych.";

2) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Wszystkie osoby wchodzące w skład Komisji uprawnione są do przetwarzania danych osobowych wynikających z realizacji zadań Komisji oraz zobowiązane są do zapewnienia im ochrony.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.