Zm.: decyzja w sprawie realizacji w Komendzie Głównej Policji niektórych zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki... - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie realizacji w Komendzie Głównej Policji niektórych zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.16.99

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 czerwca 2004 r.

DECYZJA NR 344
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 9 sierpnia 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie realizacji w Komendzie Głównej Policji niektórych zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki

Na podstawie art. 28a ust. 2 i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, z późn. zm.) postanawiam, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 98 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie realizacji w Komendzie Głównej Policji niektórych zadań związanych z prowadzeniem i kontrolą gospodarki finansowej jednostki (Dz. Urz. KGP Nr 8, poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
w ust. 1 w pkt 2 lit. a w tiret pierwsze po wyrazach "6 - Administracja i utrzymanie obiektów" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem wydatków przeznaczonych na finansowanie potrzeb Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP, o których mowa w pkt 4",
b)
w ust. 1 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4) Dyrektorowi Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego oraz jego zastępcy w zakresie wydatków ujętych w klasyfikacji budżetowej wydatków w grupie:

a) "3 - Uzbrojenie i technika specjalna" dotyczących potrzeb Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP i obejmujących:

- zakup materiałów i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej - paragraf 421,

- zakup sprzętu - paragraf 425,

- zakup usług remontowych - paragraf 427,

- zakup usług pozostałych - paragraf 430;

b) "6 - Administracja i utrzymanie obiektów" dotyczących paragrafu 4300 w poz. 430021 - pozostałe usługi - w zakresie wydawnictw należących do właściwości rzeczowej CLK;

5) Dyrektorowi Biura Ochrony Informacji Niejawnych i Inspekcji oraz jego zastępcy w zakresie wydatków: ujętych w klasyfikacji wydatków budżetowych w grupie "9 - Lecznictwo" dotyczących zakupu usług zdrowotnych - paragraf 4280 poz. 428002 w zakresie badań profilaktycznych, medycyny pracy i sanatoriów;",

c)
w ust. 2 wyrazy: "3.000 EURO", zastępuje się wyrazami: "25.000 zł",
2)
w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku zmian kadrowych na stanowiskach wymienionych w § 1 Dyrektor Biura Finansów i Dyrektor Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji zapewniają realizację wymogów, o których mowa w ust. 1.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 czerwca 2004 r.