Zm.: decyzja w sprawie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2008.14.94

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 października 2008 r.

DECYZJA Nr 48
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 20 października 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego

Na podstawie § 4 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710), postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 42 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego (Dz. Urz. WUG Nr 20, poz. 76) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W skład Rady wchodzą:

1) Przewodniczący:

Piotr Buchwald

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Piotr Litwa

Wiceprezes

Wyższego Urzędu Górniczego;

3) Członkowie:

- Piotr Czaja

Dziekan Wydziału

Górnictwa i Geoinżynierii

Akademii Górniczo-Hutniczej

im. Stanisława Staszica

w Krakowie,

- Marian Dolipski

Dziekan Wydziału Górnictwa

i Geologii Politechniki Śląskiej,

- Józef Dubiński

Dyrektor Naczelny

Głównego Instytutu Górnictwa,

- Stanisław Gajos

Prezes Zarządu

Katowickiego Holdingu

Węglowego S.A.,

- Mirosław Kugiel

Prezes Zarządu

Kompanii Węglowej S.A.,

- Cezary Kula

Dyrektor Departamentu

Warunków Pracy

w Wyższym Urzędzie Górniczym,

- Stanisław Parol

Prezes Zarządu

Centralnej Stacji Ratownictwa

Górniczego S.A.,

- Andrzej Szymkiewicz

Prezes Zarządu - Dyrektor

Naczelny Południowego Koncernu

Węglowego S.A.,

- Jarosław Zagórowski

Prezes Zarządu - Dyrektor

Naczelny Jastrzębskiej Spółki

Węglowej S.A.";

2)
w § 3 uchyla się ust. 3.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.