Zm.: decyzja w sprawie przyjmowania przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych i administracji darowizn pieniężnych i rzeczowych oraz sprzętu i wyposażenia do testowania lub badań.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSWiA.2006.3.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lutego 2006 r.

DECYZJA Nr 4
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 10 stycznia 2006 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przyjmowania przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych i administracji darowizn pieniężnych i rzeczowych oraz sprzętu i wyposażenia do testowania lub badań

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji Nr 81 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie przyjmowania przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych i administracji darowizn pieniężnych i rzeczowych oraz sprzętu i wyposażenia do testowania lub badań (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 13, poz. 48) w § 2 w ust. 2 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zapewniającego prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości wobec tego Ministra lub wynikających z nadzoru Ministra nad państwową jednostką budżetową, której kierownik przyjmuje darowiznę, w przypadku dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia i trzeciego stopnia podległych bezpośrednio dysponentowi głównemu,".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.