Zm.: decyzja w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskich konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów w 2009 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2009.12.58

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 sierpnia 2009 r.

DECYZJA Nr 320
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 sierpnia 2009 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskich konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów w 2009 r.

Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131, z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 105 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ogólnopolskich konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów w 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 25), w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
a)
w pkt 1 wyrazy "22-25 września" zastępuje się wyrazami "29 września - 2 października";
b)
w pkt 2 wyrazy "9-11" zastępuje się wyrazami "23-25".
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.