Zm.: decyzja w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa... - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSW.2012.62

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 sierpnia 2012 r.

DECYZJA Nr 98A
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 29 sierpnia 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 51 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie przeznaczenia mienia znajdującego się w użytkowaniu likwidowanych zakładów budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 5, poz. 27 i Nr 10, poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1)
1) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. Wykazy mienia, o których mowa w § 3, określają załączniki nr 6 i 7 do decyzji.

2. Niezależnie od mienia objętego wykazami stanowiącymi załączniki nr 1-7 do decyzji, przekazaniu, na podstawie protokołów zdawczo- odbiorczych, podlega również nieujęte w ewidencji bilansowej wyposażenie użytkowane przez likwidowane zakłady budżetowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.";

2)
po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu:

"§ 4a. Treść § 4 ust. 2 ma zastosowanie do mienia przejmowanego przez uprawnione podmioty od dnia 31 grudnia 2010 r., a w przypadku mienia będącego w użytkowaniu zakładu budżetowego wymienionego w § 3 pkt. 2 - od dnia 15 grudnia 2010 r.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170