Zm.: decyzja w sprawie przekazywania w sieci intranetowej Straży Granicznej informacji jawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2009.15.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 grudnia 2009 r.

DECYZJA Nr 331
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 15 grudnia 2009 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przekazywania w sieci intranetowej Straży Granicznej informacji jawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540) ustala się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 235 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przekazywania w sieci intranetowej Straży Granicznej informacji jawnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, w § 2 w ust. 2 po pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) meldunki sytuacyjne i okresowe w ramach systemu służb dyżurnych operacyjnych Straży Granicznej;

12) dobowy meldunek sytuacyjny Komendy Głównej Straży Granicznej.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 r.