Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2007.1.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 stycznia 2007 r.

DECYZJA NR 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 9 stycznia 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia szkolenia podstawowego i szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej w Śląskim Oddziale Straży Granicznej

Na podstawie § 7 ust. 7 zarządzenia nr 65 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu oraz szczegółowych zasad szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG Nr 12, poz. 76 oraz z 2006 r. Nr 2, poz. 9), ustala się, co następuje:
§  1. W decyzji Nr 225 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 19 października 2006 r. w sprawie prowadzenia szkolenia podstawowego i szkolenia w zakresie szkoły podoficerskiej w Śląskim Oddziale Straży Granicznej, zmienionej decyzją nr 289 z dnia 29 grudnia 2006 r., w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) 17 funkcjonariuszy Straży Granicznej z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej;";

2) na końcu pkt 11 stawia się średnik i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) 1 funkcjonariusz Straży Granicznej z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.