Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 2013 r.

DECYZJA Nr 49
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 20 marca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia Albumu podrobionych, przerobionych oraz bezprawnie wystawionych dokumentów i stempli kontrolerskich

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 116, poz. 675 , z późn. zm.1) ) ustala się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 176 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 23 października 2012 r., w sprawie prowadzenia Albumu podrobionych, przerobionych oraz bezprawnie wystawionych dokumentów i stempli kontrolerskich (Dz. Urz. KGSG poz. 72) w § 1 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej albo osoba przez niego upoważniona - w stosunku do jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016, Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951.