Zm.: decyzja w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu zasad, form i sposobów udzielania informacji prasowych przedstawicielom środków masowego przekazu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.2.8

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 stycznia 2004 r.

DECYZJA Nr 4
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 10 stycznia 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu zasad, form i sposobów udzielania informacji prasowych przedstawicielom środków masowego przekazu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457, Nr 200, poz. 1688 i z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 oraz Nr 210, poz. 2036) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 221 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie programu szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego z zakresu zasad, form i sposobów udzielania informacji prasowych przedstawicielom środków masowego przekazu (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 78) § 2 otrzymuje brzmienie: "Realizację programu powierzam Szkole Policji w Katowicach oraz Szkole Policji w Słupsku".
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.