Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 18
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 stycznia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 899) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 200 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 43 oraz z 2011 r. Nr 4, poz. 31) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. Kursy specjalistyczne w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się i kończy na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA

NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ POLICJI

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Katalog zadań, do realizacji których program nauczania ma przygotowywać

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I.

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny w zakresie zarządzania w jednostce organizacyjnej Policji.

2. Katalog zadań, do realizacji których program nauczania ma przygotowywać

Absolwent kursu będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie pełnienia służby na stanowiskach średniego szczebla kierowniczego w jednostce organizacyjnej Policji, w tym m.in. organizowania pracy własnej i podległych mu policjantów i pracowników Policji oraz ich skutecznego motywowania i nadzorowania.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

Kurs przeznaczony jest dla funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kierownicze w komórkach organizacyjnych Policji, ze szczególnym uwzględnieniem osób, które nie odbyły żadnego przeszkolenia w zakresie zasądzania.

4. System prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym. Uczestnicy na czas trwania kursu są zakwaterowani w jednostce szkoleniowej Policji.

5. Czas trwania kursu

Czas trwania kursu wynosi 10 dni szkoleniowych. Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu, liczba godzin lekcyjnych, liczonych w 45-minutowych jednostkach, nie powinna przekraczać 8 godzin lekcyjnych dziennie. Podział 45-minutowych jednostek w układzie dziennym ora/ regulacja przerw mają być zgodne z programem nauczania i dostosowane przez prowadzących zajęcia do dynamiki oraz efektów pracy grupy.

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach, których liczebność z uwagi na cele dydaktyczne oraz efektywność stosowanych metod kształcenia nie powinna przekraczać 20 osób.

7. Warunki niezbędne- do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Zajęcia na kursie specjalistycznym mogą realizować policjanci z jednostek terenowych Policji oraz przedstawiciele biur Komendy Głównej Policji.

Zajęcia mogą też prowadzić pracownicy naukowi i specjaliści z innych ośrodków akademickich, a także instytucji pozaresortowych.

Blok nr I Temat nr 5 "Problematyka przemocy w rodzinie policyjnej" ze względu na treści kształcenia oraz wskazówki metodyczne określone w programie należy realizować w ciągu jednego dnia szkoleniowego przez dwie osoby prowadzące – wykładowców. Do realizacji wyodrębnionych zagadnień można wyznaczyć więcej niż dwie osoby, o ile ich udział jest uzasadniony treściami programowymi. Przed przystąpieniem do realizacji powyższych zagadnień prowadzący są zobowiązani do zapoznania się z programem przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych pn. "MOC – tak, PRZEMOC - nie!", który został zaakceptowany przez Komendanta Głównego Policji (dostępny na stronie www.policja.pl). W programie tym znajdują się materiały niezbędne do prawidłowej realizacji powyższych zagadnień.

Dopuszczalne jest, podczas prowadzenia zajęć Bloku nr I Tematu nr 5 "Problematyka przemocy w rodzinie policyjnej", regulowanie czasu rozpoczynania przerw w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów kształcenia. Decyzję w tym zakresie podejmują osoby prowadzące zajęcia. Na kursie obowiązuje cywilny strój wyjściowy.

W celu osiągnięcia celów kształcenia niezbędne jest zapewnienie niżej wymienionego wyposażenia:

Lp.Nazwa wyposażeniaIlość na grupę
1.Laptop1 szt.
2.Projektor multimedialny1szt.
3.Flipchart1 szt.
4.Arkusze papieru do flipchartu1 komplet
5.Pisaki6 szt.

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

BlokTematCzas realizacji w godzinach lekcyjnych
I. ZARZĄDZANIE1. Etykieta menedżera3
2. Etyka menedżerska2
3. Kultura języka polskiego3
4. Psychologia kierowania3
5. Problematyka przemocy w rodzinie policyjnej8
6. Konflikty interpersonalne w organizacji3
7. Sztuka negocjacji2
8. Zarządzanie kompetencjami w organizacji3
9. Zarządzanie zasobami ludzkimi2
10. Wizerunek menedżera2
11. Badania społeczne w praktyce2
12. Ceremoniał w Policji2
RAZEM35
II. ORGANIZACJA

FUNKCJONOWANIA

POLICJI

1. Strategia bezpieczeństwa4
2. Formalno-prawne aspekty wypełniania funkcji kierowniczych w Policji4
3. Prawna ochrona policjanta2
4. Zarządzanie kosztami w Policji6
5. Skargowość w Policji3
6. Nadzór i kontrola w jednostkach administracji publicznej2
7. Bezpieczeństwo i ochrona pracy3
8. Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych2
RAZEM26
WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI1. Zasady współpracy z samorządami3
2. Współpraca z placówkami oświatowymi na rzecz bezpieczeństwa lokalnego2
3. Współpraca z organami administracji państwowej2
4. Współpraca z prokuraturą oraz sądami2
5. Specyfika współpracy międzynarodowej w jednostkach przygranicznych Policji4
6. Zarządzanie kryzysowe3
7. Współczesne zagrożenia terroryzmem3
RAZEM19
Blok I, II i IIIOGÓŁEM80

9. Zasady oceniania uczestników kursu:

1) nabywane przez uczestników wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej ocenie poprzez zastosowanie dwustopniowej skali ocen z wpisem uogólnionym - zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.);

2) każda negatywna ocena bieżąca musi być poprawiona na ocenę pozytywną do czasu zakończenia kursu.

Absolwentowi na świadectwie ukończenia kursu w miejscu wyniku nauki stosuje się wpis - "pozytywnym".

II.

 TREŚCI KSZTAŁCENIA

BLOK I: ZARZĄDZANIE
TEMAT 1: Etykieta menedżera
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Poszanowanie godności człowieka oraz zasady dobrego wychowania i kultura dnia codziennego1pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- wykorzystać międzynarodowy uznany system kurtuazji i form, który służy tworzeniu, utrzymaniu i normowaniu stosunków międzyludzkich w sytuacjach służbowych.

2. Spotkania służbowe1
3. Ubiór - ogólne zasady i najczęstsze uchybienia1
TEMAT 2: Etyka menedżerska
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Autorytet moralny przywództwa w organizacji1pogadanka,

dyskusja,

praca w grapach,

studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- zastosować zasady etyki menedżerskiej przy organizowaniu pracy własnej i kierowaniu podległym: pracownikami,

- zidentyfikować etyczne dylematy przełożonego związane z zarządzaniem.

- scharakteryzować narzędzia kształtowania oblicza moralnego zespołu.

2. Ocena moralna jako składowy element oceny podwładnych1
TEMAT 3: Kultura języka polskiego
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Pojęcie kultury języka oraz style funkcjonalne polszczyzny1wykład, pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku, ćwiczenia ustne i pisemne

Po zrealizowaniu tematu uczestnik:

- pozna (przypomni sobie) ogólne zasady dotyczące kultury języka polskiego,

- będzie potrafił zastosować wyżej wymienione zasady przy wypowiedziach pisemnych i ustnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na poprawność formalną i logiką wypowiedzi.

2. Graficzna i językowa poprawność wypowiedzi pisemnej1
3. Ekspresja i emocje w wypowiedzi1
TEMAT 4: Psychologia kierowania
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Stres w miejscu pracy1pogadanka,

dyskusja,

praca w grapach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- omówić sposoby radzenia sobie ze skutkami stresu podwładnego i wspierania go w sytuacji kryzysowej,

- wymienić przyczyny i przejawy patologii w organizacji,

- wskazać metody zapobiegania i zwalczania patologii w organizacji.

2. Przeciwdziałanie patologiom w organizacji2
TEMAT 5: Problematyka przemocy w rodzinie policyjnej
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Rozpoznawanie i charakterystyka przemocy w rodzinie policyjnej2pogadanka,

studium przypadku

(w oparciu o aneks nr 2 do programu "MOC - tak. PRZEMOC - nie!" oraz przykłady stosowania przemocy przez policjanta wobec osób najbliższych)

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- zdiagnozować sytuację przemocy w rodzinie policyjnej,

- odróżnić sytuacje przemocy od sytuacji wyczerpującej ustawowe znamiona przestępstwa znęcania się,

- rozpoznać rodzaje i formy przemocy stosowanej przez sprawcę,

- rozpoznać stereotypy dotyczące sytuacji przemocy w rodzime policyjnej.

2. Portret psychologiczny ofiary i sprawcy przemocy w rodzinie policyjnej2pogadanka,

praca w grapach, studium przypadku

(w oparciu o aneks nr 1 i 2 do programu "MOC - tak. PRZEMOC - nie!")

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- zidentyfikować ofiarę przemocy w rodzime policyjnej

- rozpoznać sprawcę przemocy,

- wymienić strategie stosowane przez policjanta - sprawcę,

- określić wpływ doświadczania i stosowania przemocy w rodzinie na wypełnianie obowiązków służbowych.

3. Zasady postępowania w przypadku ujawnienia sytuacji przemocy w rodzinie policyjnej4Wykład, pogadanka, symulacje

(w oparciu o aneks nr 2, 4 i 5 do programu "MOC – tak, PRZEMOC - nie!")

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- uwzględnić w swoim działaniu zasady i procedury postępowania w sytuacji przemocy w rodzinie policyjnej,

- wskazać możliwości pomocy policjantowi będącemu ofiarą lub sprawca przemocy.

- przeprowadzić rozmowę z ofiarą a także sprawcą przemocy mającą na celu ocenę sytuacji i możliwość wprowadzenia zmiany.

TEMAT 6: Konflikty interpersonalnie w organizacji
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Ogólne symptomy konfliktów i ich możliwe przyczyny1pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach,

studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- rozpoznać symptomy i przyczyny konfliktów w organizacji,

- przedstawić sposoby konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,

2. Istota różnych sposobów radzenia sobie z konfliktem i ich możliwych efektów1
3. Praktyczne wskazówki na temat

konstruktywnego rozwiązywania konfliktów

1- wymienić etapy i następstwa konstruktywnego rozwiązywana konfliktu,

- omówić sposoby kierowania konfliktem w organizacji.

TEMAT 7: Sztuka negocjacji
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Istota negocjacji1wykład, pogadanka, dyskusja, praca w grupach, studium przypadku, ćwiczeniaPo zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- wskazać istotę negocjacji,

- zastosować w praktyce policyjnej strategie i techniki negocjacji.

2. Strategia i taktyka negocjacji1
TEMAT 8: Zarządzanie kompetencjami w organizacji
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Kompetencje menedżerskie w zarządzaniu organizacja non-profit1wykład,

pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- scharakteryzować kompetencje menedżerskie niezbędne w zarządzaniu organizacje non-profit, - zdiagnozować prezentowany przez siebie styl kierowania i zastosować w kierowaniu zespołem ludzkim,

- zastosować teorie motywacji w kierowaniu podległymi pracownikami celem zwiększenia efektywności funkcjonowania zespołu.

2. Style kierowania1
3. Motywowanie pracowników1
TEMAT 9: Zarządzanie zasobami ludzkimi
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Dylematy i konflikty w procesie decyzyjnym1pogadanka, dyskusja, praca w grupach, studium przypadku, ćwiczeniaPo zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- zdiagnozować dysfunkcje w procesie decyzyjnym i przedstawić możliwość: jego korygowania,

- zastosować w praktyce metody polityki personalnej w strategicznym zarządzaniu kadrami.

2. Polityka kadrowa1
TEMAT 10: Wizerunek menedżera
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Wzorce osobowe menedżera przyszłości1pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- określić cechy osobowościowe menedżera,

- scharakteryzować wpływ mediów na kształtowanie wizerunku własnego i jednostki organizacyjnej Policji.

2. Rola mediów w kształtowaniu wizerunki własnego i jednostki organizacyjnej Policji1
TEMAT 11: Badania społeczne w praktyce
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Wykorzystanie wyników badań społecznych w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych Policji1wykład, pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- interpretować wynik: badań sondażowych w kontekście społecznej oceny pracy Policji.

- wykorzystywać wyniki badań do budowania rzeczywistego wizerunki Policji,

- omówić najczęstsze nadużycia związane z interpretacją badań społecznych.

2. Etyka w badaniach społecznych1
TEMAT 12: Ceremoniał w Policji
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Ceremoniał - cele i zadania1pogadanka, dyskusja, praca w grupach, studium przypadku, ćwiczeniaPo zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- scharakteryzować zasady ceremoniału policyjnego w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych Policji.

2. Policyjne ceremonie ogólne i szczególne1
BLOK II: ORGANIZACJA FUNKCJONOWANIA POLICJI
TEMAT 1: Strategia bezpieczeństwa
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Analiza i prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego1wykład, pogadanka, dyskusja,

praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- wskazać determinanty zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- wskazać założenia strategii bezpieczeństwa wewnętrznego,

- określić podmioty zaangażowane we współpracę w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- wymienić zasady organizowania współpracy w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

2. Poziomy strategii przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego1
3. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego1
4. Kształtowanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego1
TEMAT 2: Formalno-prawne aspekty wypełniania funkcji kierowniczych w Policji
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Systemy ocen pracowników2pogadanka, dyskusja, praca w grupach, studium przypadku, ćwiczeniaPo zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- dokonać rzetelnej oceny podległych pracowników omówić oceny efektywności z wykorzystaniem metod zarządzania zasobami ludzkimi,

- kreować politykę dyscyplinarną w jednostce organizacyjnej Policji.

2. Kreowanie polityki dyscyplinarnej w jednostkach organizacyjnych Policji2
TEMAT 3: Prawna ochrona policjanta
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych:

- naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza,

- czynna napaść na funkcjonariusza,

- znieważenie funkcjonariusza,

- łapownictwo płatna protekcja,

- przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza,

- fałszerstwo dokumentów

2wykład, pogadanka, dyskusja, praca w grupach, studium przypadku, ćwiczeniaPo zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- interpretować przepisy regulujące problematykę prawnej ochrony funkcjonariusza Policji.

TEMAT 4: Zarządzanie kasztami w Policji
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Usytuowanie jednostek organizacyjnych Policji w systemie finansów publicznych1Wykład, pogadanka, dyskusja, praca w grupach, studium przypadku, ćwiczeniaPo zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- umiejscowić jednostki organizacyjne Policji w strukturze finansów publicznych,

- omówić podstawowe zasady gospodarki finansami,

- wymienić i scharakteryzować dysponentów środków budżetowych przeznaczonych na działalność Policji,

- wskazać ogólne zasady wykorzystywania funduszy pomocowych,

- scharakteryzować system zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji,

- określić przesłanki i zakres odpowiedzialność: majątkowej policjantów.

2. Zasady gospodarowania środkami publicznymi1
3. Struktura finansowania jednostek organizacyjnych Policji1
4. Wykorzystanie funduszy pomocowych przez jednostki organizacyjna Policji1
5. System zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji1
6. Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy1
TEMAT 5: Skargowość w Policji
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Postępowanie skargowe a budowa wizerunku jednostki organizacyjnej Policji1pogadanka, dyskusja,

praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- omówić sposoby wykorzystania wniosków z przeprowadzonych postępowań skargowych,

- określić zakres sprawowania nadzoru nad postępowaniem skargowym.

2. Rola kierownika jednostki organizacyjnej Policji w sprawowaniu nadzoru nad postępowaniem skargowym1
3. Analiza skarg jako element kierowania jednostką organizacyjną Policji1
TEMAT 6: Nadzór i kontrola w jednostkach administracji publicznej
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Zadania i rodzaje kontroli1wykład, pogadanka, dyskusja,

praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- wskazać formy nadzoru i kontroli w jednostkach administracji publicznej,

- określić podstawowe różnice między kontrolą a audytem,

- wykorzystać wyniki audytu do poprawy jakości pracy w Policji.

2. Audyt jako źródło oceny efektywności adekwatności systemów kontroli wewnętrznej1
TEMAT 7: Bezpieczeństwo i ochrona pracy
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Elementy ergonomii1wykład, pogadanka, dyskusja,

praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- wykorzystać wiedzę dotyczącą organizmu człowieka i wydolności organizmu w trakcie obciążenia pracą do zapobiegania negatywnym następstwom,

- organizować pracę tak. aby minimalizować obciążenie organizmu,

- zapobiegać zagrożeniom w pracy,

- określić obowiązki przełożonego i pracownika w zakresie bhp.

2. Ryzyko zawodowe1
3. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy1
TEMAT 8: Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1 Ochrona informacji niejawnych podstawowe pojęcia ustawowe oraz kategorie klauzul tajności1pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik:

- usystematyzuje podstawowa bazę pojęciową z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych zwłaszcza w: aspekcie zadań Policji,

- scharakteryzuje obowiązki przełożonego w zakresie ochrony danych osobowych,

- zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów związanych z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych.

2. Dostęp do danych osobowych i informacji niejawnych1
BLOK III: WSPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI
TEMAT 1: Zasady współpracy z samorządami
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Współdziałanie Policji z samorządem wojewódzkim1wykład, pogadanka, dyskusja, praca w grupach, studium przypadku, ćwiczeniaPo zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- określić rolę i zadania organów administracji samorządowej w systemie działań na rzecz bezpieczeństwa,

- wskazać obszary i formy współpracy Policji na rzecz bezpieczeństwa z władzami lokalnymi.

2. Współdziałanie Policji z samorządem powiatowym1
3. Współdziałanie Policji z samorządem gminnym1
TEMAT 2: Współpraca z placówkami oświatowymi na rzecz bezpieczeństwa lokalnego
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Rola Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w kontekście przestępczości i demoralizacji nieletnich1pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- określić zasady i obszary współdziałania z podmiotami pozapolicyjnym w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich,

- określić obszary i formy działań Policji zmierzające do współpracy z placówkami oświatowymi na rzecz bezpieczeństwa,

- wskazać możliwości działania placówek oświatowych na rzecz bezpieczeństwa lokalnego.

2. Dobre praktyki dotyczące bezpieczeństwa w placówkach oświatowych1
TEMAT 3: Współpraca z organami administracji państwowej
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Współdziałanie Policji z organami administracji zespolonej1pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik:

- uporządkuje i uzupełni wiedzę dotyczącą kompetencji wybranych organów administracji państwowej,

- określi zakres współpracy Policji z wybranymi organami terenowej administracji rządowej.

2. Współdziałanie Policji z organami administracji niezespolonej1
TEMAT 4: Współpraca z prokuraturą oraz sądami
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Policja a prokuratura - wzajemne uprawnienia i obowiązki w postępowaniu karnym1pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik:

- usystematyzuje wiedzę z zakresu współdziałania Policji z prokuraturą i sądem w ramach postępowania karnego.

2. Policja a sądy - wzajemne uprawnienia i obowiązki w postępowaniu karnym1
TEMAT 5: Specyfika współpracy międzynarodowej w jednostkach przygranicznych Policji
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Podstawy prawne policyjnej współpracy przygranicznej - umowy dwustronne1wykład pogadanka, dyskusja, praca w grupach, studium przypadku, ćwiczeniaPo zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- wskazać przesłanki międzynarodowe współpracy policyjnej,

- zinterpretować wybrane postanowienia porozumień dwustronnych,

- określić zakres współpracy wybranych służb na terenach przygranicznych,

- wskazać formy współpracy międzynarodowej w: zakresie kontroli nad przestępczością transgraniczną,

- określić właściwość organów w sprawach cudzoziemców,

- przedstawić przebieg postępowania w sprawach wydalenia.

2. Współpraca Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej1
3. Zwalczanie przestępczości transgranicznej1
4. Wybrane aspekty zwalczania przestępczości cudzoziemców oraz problematyka procedur wydaleniowych1
TEMAT 6: Zarządzanie kryzysowe
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Współdziałanie w sytuacjach kryzysowych1pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- określić istotę współdziałania w sytuacjach kryzysowych z podmiotami policyjnym: i pozapolicyjnymi,

- wskazać zadania jednostki organizacyjnej Policji w sytuacjach kryzysowych,

- przedstawić struktury zarządzania kryzysowego w jednostkach organizacyjny cl Policji,

- określić zadania jednostki (komórki) organizacyjnej Policji w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego.

2. Analiza ryzyka i planowanie działań w sytuacjach kryzysowych1
3. Przygotowanie do kierowania/dowodzenia w sytuacjach kryzysowych1
TEMAT 7: Współczesne zagrożenia terroryzmem
ZagadnieniaCzasWskazówki metodyczneCele
1. Podmioty systemu bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń terrorystycznych1Wykład, pogadanka,

dyskusja,

praca w grupach, studium przypadku, ćwiczenia

Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- wskazać główne podmioty systemu bezpieczeństwa państwa oraz omówić ich zadania w zwalczaniu terroryzmu,

- wskazać zakres i tryb współpracy podmiotów zaangażowanych w przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu,

- określić sposób postępowania w sytuacji zaistniałego ataku terrorystycznego lub zagrożenia takim atakiem.

2. Zarządzanie kryzysowe w sytuacji zaistnienia aktu terrorystycznego1
3. Zasady zachowania się w sytuacji zaistnienia aktu terrorystycznego1