Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2013.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2013 r.

DECYZJA Nr 19
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 18 stycznia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 899) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 245 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (Dz. Urz. KGP Nr 6, poz. 42) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. Kursy specjalistyczne dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się i kończy na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA

NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM

DLA KADRY KIEROWNICZEJ POLICJI

ŚREDNIEGO SZCZEBLA ZARZĄDZANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Katalog zadań, do realizacji których kurs ma przygotować

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I.

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej Policji średniego szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

2. Katalog zadań, do realizacji których program ma przygotować

Zdobywana wiedza teoretyczna i ćwiczone umiejętności mają umożliwić słuchaczom:

- określenie zasad wzajemnej współpracy w podległej komórce organizacyjnej Policji,

- zdefiniowanie katalogu sytuacji trudnych w relacjach interpersonalnych w podległej komórce organizacyjnej Policji,

- podejmowanie prawidłowych działań w sytuacji zaistnienia przemocy w rodzinie policyjnej,

- stosowanie wybranych technik efektywnej komunikacji,

- prowadzenie rozmów z podwładnymi w wybranych sytuacjach zawodowych (nagradzanie, wyjaśnianie, dyscyplinowanie, rozwiązywanie konfliktów, zgłaszanie problemów osobistych, przemocy w rodzinie policyjnej).

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

Kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej średniego szczebla z małym doświadczeniem w kierowaniu zespołami ludzkimi (do 3 lat) oraz dla osób przewidywanych do objęcia stanowiska kierowniczego najniższego szczebla (tzw. rezerwa kadrowa).

4. System prowadzenia kursu

Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu

Czas trwania kursu wynosi 5 dni szkoleniowych.

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na efektywność stosowanych metod (technik) dydaktycznych oraz cele dydaktyczne zajęć, nie powinna przekraczać 12 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Ze względu na treści kształcenia określone w programie oraz sposób ich realizacji wszystkie zajęcia realizuje dwóch prowadzących - wykładowców (psychologów).

Do realizacji wyodrębnionych zagadnień można wyznaczyć więcej niż dwie osoby, o ile ich udział jest uzasadniony treściami programowymi.

Dopuszczalne jest, podczas prowadzenia zajęć, regulowanie czasu rozpoczynania przerw w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów kształcenia. Decyzję w tym zakresie podejmują osoby prowadzące zajęcia.

Temat nr 3 "Działania przełożonych w sytuacji zaistnienia przemocy w rodzinie policyjnej" ze względu na treści kształcenia oraz wskazówki metodyczne określone w programie należy realizować w ciągu jednego dnia szkoleniowego przez dwie osoby prowadzące - wykładowców (psychologa i specjalistę z zakresu przemocy w rodzinie). Przed przystąpieniem do realizacji powyższych zagadnień prowadzący są zobowiązani do zapoznania się z programem przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych pn. "MOC - tak, PRZEMOC - nie!", który został zaakceptowany przez Komendanta Głównego Policji (dostępny na stronie www.policja.pl). W programie tym znajdują się materiały niezbędne do prawidłowej realizacji powyższych zagadnień.

W celu osiągnięcia celów kształcenia niezbędne jest zapewnienie niżej wymienionego wyposażenia:

Lp.Nazwa wyposażeniaIlość na grupę
1.Laptop1 szt.
2.Projektor multimedialny1 szt.
3.Flipchart1 szt.
4.Arkusze papieru do flipchartu1 komplet
5.Materiały do ćwiczeń dla uczestników12 szt.
6.Pisaki6 szt.
7.Identyfikatory14 sztuk

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

TematZagadnienieCzas realizacji

[w godz.]

Nr 1. Miękkie umiejętności kierownicze w zarządzaniu zasobami ludzkimiIntegracja grupy1
Rola miękkich umiejętności kierowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi2
Nr 2. Zasady współpracy w podległej komórce organizacyjnej PolicjiOkreślenie zasad współpracy w podległej komórce organizacyjnej Policji6
Nr 3. Działania przełożonych w sytuacji zaistnienia przemocy w rodzinie policyjnejRozpoznawanie i charakterystyka przemocy w rodzinie policyjnej2
Portret psychologiczny ofiary i sprawcy przemocy w rodzinie policyjnej2
Zasady postępowania w przypadku ujawnienia sytuacji przemocy w rodzinie policyjnej2
Nr 4. Skuteczna komunikacja w trudnych sytuacjach zawodowychSkuteczna komunikacja w trudnych sytuacjach zawodowych3
Umiejętność prowadzenia rozmów w trudnych sytuacjach zawodowych20
Podsumowanie kursu1
Razem:39

Warunkiem ukończenia kursu jest aktywny udział słuchaczy w zajęciach.

II.

 TREŚCI KSZTAŁCENIA

TEMAT NR 1: Miękkie umiejętności kierownicze w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- podjąć optymalną decyzję zawodową w oparciu o model racjonalnego podejmowania decyzji.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychSposób realizacjiWskazówki do realizacji
1.Integracja grupy.1ćwiczeniaDokonaj zapoznania prowadzących i uczestników kursu. Przedstaw cel, omów program kursu oraz zasady obowiązujące podczas pracy na zajęciach. Zbierz oczekiwania uczestników, a następnie przeprowadź przynajmniej jedno ćwiczenie integrujące.
2.Rola miękkich umiejętności kierowniczych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.2wykład, ćwiczeniaPrzedstaw wybrane umiejętności zaliczane do "miękkich umiejętności kierowniczych", których kształtowanie prowadzi do tworzenia efektywnych relacji z innymi ludźmi: umiejętność słuchania, komunikowania swoich potrzeb, rozwiązywania problemów i konfliktów, prowadzenia sporów, współpracy w zespole, udzielania informacji zwrotnej, wyznaczania celów i podejmowania decyzji.

Omów psychologiczne uwarunkowania procesów decyzyjnych, przybliż słuchaczom model racjonalnego podejmowania decyzji.

Poleć, aby uczestnicy, odwołując się do własnego doświadczenia, stworzyli listę cech osobowości mających wpływ na procesy decyzyjne.

Omawiając ćwiczenie, zwróć szczególną uwagę uczestników na takie cechy jak: umiejscowienie kontroli, potrzeba osiągnięć, autorytaryzm, makiawelizm, skłonność do ryzyka, typ motywacji, odporność na stres.

TEMAT NR 2: Zasady współpracy w podległej komórce organizacyjnej Policji.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić oczekiwania i zasady współpracy w zarządzanej przez siebie komórce organizacyjnej Policji.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychSposób realizacjiWskazówki do realizacji
1.Określanie zasad współpracy w podległej komórce organizacyjnej Policji.6wykład, ćwiczeniaPrzedstaw cel określania zasad współpracy w podległej komórce organizacyjnej. Uczestnicy utworzą charakterystyki wybranych kategorii osób poprzez przeprowadzenie ćwiczenia "Fakty i interpretacje".

Omów zasady formułowania expose, a następnie ze słuchaczami przeprowadź ćwiczenie "Moje expose". Podsumuj przeprowadzone ćwiczenia. Omów ideę określania pozafinansowego systemu kar i nagród. Poleć, aby uczestnicy, odwołując się do własnego doświadczenia, podali propozycję sposobów motywowania podwładnych. Następnie wraz z uczestnikami dokonaj podziału wymienionych propozycji na finansowe i pozafinansowe sposoby motywowania podwładnych.

Omawiając ćwiczenie zwróć uwagę uczestników, na to którego rodzaju motywatorów jest więcej oraz na to, które z nich są możliwe do zastosowania na gruncie policyjnym.

TEMAT NR 3: Działania przełożonych w sytuacji zaistnienia przemocy w rodzinie policyjnej.

CELE: Po zrealizowaniu tematu uczestnik będzie potrafił:

- zdiagnozować sytuację przemocy w rodzinie policyjnej,

- odróżnić sytuacje przemocy od sytuacji wyczerpującej ustawowe znamiona przestępstwa znęcania się,

- rozpoznać rodzaje i formy przemocy stosowanej przez sprawcę,

- zidentyfikować ofiarę i sprawcę przemocy w rodzinie policyjnej,

- wymienić strategie stosowane przez policjanta - sprawcę,

- uwzględnić w swoim działaniu zasady i procedury postępowania w sytuacji przemocy w rodzinie policyjnej,

- wskazać możliwości pomocy policjantowi będącemu ofiarą lub sprawcą przemocy.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychSposób realizacjiWskazówki do realizacji
1.Rozpoznawanie i charakterystyka przemocy w rodzinie policyjnej.2pogadanka, studium przypadkuKorzystając z wiedzy zawodowej uczestników kursu omów różnice pomiędzy sytuacją przemocy a sytuacją wyczerpującą ustawowe znamiona przestępstwa znęcania się. Na podstawie aneksu nr 2 do programu "MOC - tak, PRZEMOC - nie!" oraz przykłady stosowania przemocy przez policjanta wobec osób najbliższych, przeprowadź ćwiczenie mające na celu rozpoznanie rodzajów i form przemocy oraz mitów i stereotypów dotyczących sytuacji przemocy w rodzinie policyjnej.
2.Portret psychologiczny ofiary i sprawcy przemocy w rodzinie policyjnej.2pogadanka, praca w grupach, studium przypadkuNa podstawie przykładów zawartych w aneksie nr 1 i 2 do programu "MOC - tak, PRZEMOC - nie!" wspólnie z uczestnikami szkolenia określ sylwetkę psychologiczną ofiary i sprawcy przemocy w rodzinie policyjnej.

Omów, na podstawie programu "MOC - tak, PRZEMOC - nie!", strategie (środki i narzędzia policyjne) stosowane przez policjanta - sprawcę przemocy w rodzinie policyjnej.

Podziel uczestników kursu na grupy, których zadaniem będzie określenie, w jaki sposób doświadczanie i stosowanie przemocy w rodzinie wpływa na wypełnianie obowiązków służbowych.

3.Zasady postępowania w przypadku ujawnienia sytuacji przemocy w rodzinie policyjnej.2wykład, pogadankaNa podstawie obowiązujących przepisów oraz aneksu nr 2 do programu "MOC - tak, PRZEMOC - nie!" przypomnij zasady i procedury postępowania przełożonego w przypadku ujawnienia sytuacji przemocy w rodzinie policyjnej. Posiłkując się informacjami, zawartymi w aneksach nr 4 i 5 do ww. programu, wskaż możliwości pomocy policjantowi będącemu ofiarą lub sprawcą przemocy w rodzinie.

TEMAT NR 4: Skuteczna komunikacja w trudnych sytuacjach zawodowych.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić cel rozmowy,

- zidentyfikować problemy,

- przeprowadzić, zgodnie z przyjętym celem, trudną rozmowę z podwładnym odwołując się do określonych zasad współpracy oraz wykorzystując narzędzia efektywnej komunikacji.

Lp.ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychSposób realizacjiWskazówki do realizacji
1.Skuteczna komunikacja w sytuacjach trudnych.3wykład, ćwiczeniaPrzedstaw główne rodzaje trudnych rozmów z podwładnymi oraz zasady ich przeprowadzania. Omów techniki zwiększające skuteczność w sytuacjach trudnych: parafraza i komunikat "Ja". Dzieląc uczestników na cztery grupy przeprowadź ćwiczenia "Parafraza". Po ich zakończeniu omów je dokładnie.

Następnie uczestnicy w grupach opracują komunikaty "Ja" do przedstawionych zadań i sytuacji.

Przedstaw algorytm prowadzenia rozmów w trudnych sytuacjach zawodowych.

2.Ćwiczenie umiejętności prowadzenia trudnych rozmów (m.in. udzielanie pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej, pomoc w problemach osobistych, motywowanie pracowników).20symulacjaUczestnicy odegrają symulacje rozmów między przełożonym a podwładnym, w trudnych sytuacjach zawodowych (w tym rozmowę z policjantem sprawcą przemocy w rodzinie oraz z ofiarą przemocy w rodzinie policyjnej), w taki sposób, żeby każdy z nich odegrał, co najmniej raz rolę przełożonego i podwładnego.

Zadaniem przełożonego podczas ćwiczeń będzie:

- przeanalizowanie opisanej sytuacji,

- ustalenie celu rozmowy,

- w miarę możliwości odwołanie się do swojego expose,

- przeprowadzenie rozmowy z podwładnym przy wykorzystaniu poznanych technik efektywnej komunikacji.

Zadaniem podwładnego będzie ustalenie celu rozmowy, przeprowadzenie jej z przełożonym, dostosowanie się do sytuacji i obrona własnych racji przy wykorzystaniu techniki efektywnej komunikacji.

Każdą symulację omów, zwracając szczególną uwagę na sposób prowadzenia rozmowy, osiągnięcie celu oraz zastosowane techniki efektywnej komunikacji.

3.Podsumowanie kursu.1Podsumuj kurs oraz uzyskaj od uczestników informacje dotyczące realizacji kursu.