Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie pełnienia służby we wspólnych centrach współpracy w rejonach przygranicznych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2012.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 grudnia 2011 r.

DECYZJA Nr 386
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 23 grudnia 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie pełnienia służby we wspólnych centrach współpracy w rejonach przygranicznych

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz.U. Nr 126, poz. 877, Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116 oraz z 2010 r. Nr 209 poz. 1381) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 191 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie pełnienia służby we wspólnych centrach współpracy w rejonach przygranicznych (Dz. Urz. KGP Nr 9, poz. 49) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

REJONACH PRZYGRANICZNYCH

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Katalog zadań do realizacji których program ma przygotować

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Zakończenie kursu

10. Zespół autorski

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I.

 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny w zakresie pełnienia służby we wspólnych centrach współpracy w rejonach przygranicznych

2. Katalog zadań do realizacji których program ma przygotować

Po ukończeniu kursu absolwent będzie przygotowany do pełnienia służby we wspólnych centrach współpracy w rejonach przygranicznych.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

Na kurs kierowani są policjanci, którzy przewidywani są lub pełnią służbę we wspólnych centrach współpracy w rejonach przygranicznych.

4. System prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu

Czas realizacji kursu wynosi 38 godzin lekcyjnych. Liczba godzin, liczonych w jednostkach 45 minutowych, nie powinna przekraczać 8 godzin dziennie.

6. Liczebność grupy szkoleniowej

Treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć nie powinna przekraczać 24 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Kurs realizowany jest przez nauczyciela jednostki szkoleniowej wspieranego przez przedstawiciela Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji (BMWP KGP) lub/i placówki z mieszaną obsadą (Centra współpracy służb granicznych, policyjnych i celnych/Police Customs Cooperation Centers - PCCC).

W piątym dniu kursu należy zaplanować tylko zaliczenie kursu.

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

TematZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnych
I - Współpraca policyjna w systemie prawnym Unii Europejskiej1. Miejsce współpracy policyjnej w systemie prawnym Unii Europejskiej (UE).3
2. Ogólne informacje na temat dorobku prawnego Schengen.3
3. Dobre praktyki.2
II - Współpraca bilateralna1. Charakterystyka umów bilateralnych dotyczących współpracy międzynarodowej Policji w świetle prawa UE.2
2. Podmioty uprawnione do realizacji współpracy na podstawie poszczególnych umów bilateralnych.1
3. Porozumienia o współpracy między służbami krajowymi.1
4. Wymiana informacji na podstawie art. 39 i 46 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen (KWS). Sposoby przepływu informacji - art. 44 KWS.1
5. Obserwacja transgraniczna - art. 40 KWS.1
6. Pościg transgraniczny - art. 41 KWS.1
7. Wspólne patrole.1
III - Szczegółowe formy współpracy prowadzonej na podstawie wybranych umów bilateralnych.1. Postanowienia umów bilateralnych dotyczących współpracy na terenach przygranicznych1
2. Podstawy prawne tworzenia placówek z mieszaną obsadą.1
3. Podmioty współpracujące w ramach placówki - Policja, Straż Graniczna (SG), Służba Celna (SC).
4. Zadania placówek.2
IV - Instrumenty i kanały międzynarodowej wymiany informacji1. Wymiana informacji prowadzona :

a) kanałami międzynarodowej współpracy:

- Interpol,

- Europol,

- SIS/SIRENE

b) na podstawie umów i porozumień międzynarodowych, w tym za pośrednictwem oficerów łącznikowych.

3
2. Instrumenty unijne wspomagające międzynarodową wymianę informacji:

- Decyzja ramowa Rady 2006/960/Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (WSiSW),

- Decyzja Prüm.

1
V - Policyjne i pozapolicyjne systemy teleinformatyczne1. Korzystanie z systemów, aplikacji i urządzeń informatycznych.6
2. Korzystanie z systemów i urządzeń łączności.2
Zaliczenie końcowe6
Ogólna liczba godzin:38

W trakcie kursu stosuje się dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym (zal/nzal).

9. Zakończenie kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z przeprowadzonego zaliczenia końcowego. Absolwent kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego z wynikiem pozytywnym.

10. Zespół autorski

Imię i nazwiskoNazwa jednostki organizacyjnej Policji
Tomasz MosioWSPol Szczytno
Agnieszka MichalakBMWP KGP
Jolanta WasilukBMWP KGP
Tomasz SiemianowskiWSPol Szczytno
Anna RolkaWSPol Szczytno
Wiesław GomKWP Gorzów
Tomasz BzymekWSPol Szczytno
Marek GierachWSPol Szczytno

II.

 TREŚCI PROGRAMOWE

TEMAT nr 1: Współpraca policyjna w systemie prawnym Unii Europejskiej

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić możliwości, instrumenty i zakres współpracy policyjnej przewidziane prawem UE,

- przedstawić miejsce dorobku prawnego Schengen w systemie prawa unijnego,

- wskazać podstawę prawną działania podjętego w wybranej sytuacji.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Miejsce współpracy policyjnej w systemie prawnym UE.3wykład, dyskusjaWskaż na strukturę UE z uwzględnieniem zmian po Traktacie z Lizbony z 2009 r. Przedstaw ogólne zasady związane z prawem UE. Omów możliwości współpracy policyjnej uregulowanej w części III Tytule V (przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości), rozdział 5 Traktatu o funkcjonowaniu UE. Wskaż, iż w oparciu o przepisy Traktatu z Lizbony co do zasady nie uległ zmianie zakres współpracy policyjnej, określony w Traktacie o UE.
2. Ogólne informacje na temat dorobku prawnego Schengen.3wykład, dyskusjaOmów czym jest strefa Schengen i jak powstała. Wskaż z czym wiąże się członkostwo w strefie Schengen. Scharakteryzuj najważniejsze wybrane akty prawne, które rozumiane są pod pojęciem dorobku prawnego Schengen; podaj przykład naruszenia dorobku prawnego Schengen przez Państwo Członkowskie. Wskaż na podstawowe profity i zagrożenia związane z przynależnością do strefy Schengen.
3. Dobre praktyki.2wykład, dyskusjaWskaż, że wszystkie dokumenty, które zostały wypracowane w ramach dorobku prawnego Schengen, do których przyjęcia zostały zobowiązane wszystkie przystępujące państwa zawierają rekomendacje i zalecenia w zakresie wdrażania i stosowania w praktyce instrumentów transgranicznej współpracy policyjnej w ramach Schengen, nie mają jednak mocy obowiązującej a są jedynie wyznacznikiem, opartym na doświadczeniu, dobrych zasadach współpracy. Kierując się dobrymi praktykami, (np. Katalog Schengen - tom IV dot. współpracy policyjnej), państwo wdrażając je kieruje się prawem i specyfiką wewnętrzną.

TEMAT nr 2: Współpraca bilateralna

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wskazać akty prawne regulujące policyjną współpracę bilateralną w rejonach przygranicznych,

- omówić zasady wzajemnego stosowania i relacji przepisów wewnętrznych oraz umów międzynarodowych,

- omówić zakres umów z wybranymi państwami Unii Europejskiej sąsiadującymi z Polską,

- wymienić podmioty uprawnione do realizacji umów.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Charakterystyka umów bilateralnych dotyczących współpracy międzynarodowej Policji w świetle prawa UE.2wykład pogadankaWskazując na umowy dotyczące współpracy przygranicznej, omów zakres obowiązywania i stosowania przepisów umów. Wskaż na konieczność dostosowania prawa krajowego do postanowień umów. Zwróć uwagę na hierarchię aktów prawnych oraz zasady rozstrzygania kolizji między ustawą a umową międzynarodową. Wskaż relacje umów międzynarodowych do prawa stanowionego w ramach funkcjonowania Policji. Podkreśl, że w kwestii pierwszeństwa KWS nad umowami istnieją dwa odrębne stanowiska dotyczące bezpośredniej stosowalności, przyznając ją konwencji bądź umowom.
2. Podmioty uprawnione do realizacji współpracy na podstawie poszczególnych umów bilateralnych.1wykładZwróć uwagę na wyodrębnienie podmiotów uprawnionych do realizacji umów oraz służb uprawnionych do wykonywania współpracy przygranicznej.
3. Porozumienia o współpracy między służbami krajowymi.1wykładOmów zagadnienie na bazie istniejących porozumień KGP ze współpracującymi podmiotami ze szczególnym uwzględnieniem wymiany informacji.
4. Wymiana informacji na podstawie art. 39 i 46 KWS. Sposoby przepływu informacji - art. 44 KWS.1wykładOmów przepisy, o których mowa w art. 39 i 46 KWS; strukturę współpracy w ujęciu krajowym, zasady wymiany informacji, centrum koordynacyjno-kontaktowe w KGP, zakres wymienianych informacji.
5. Obserwacja transgraniczna - art. 40 KWS.1wykładOmów przepisy, o których mowa w art. 40 KWS, strukturę współpracy w ujęciu krajowym; procedury informowania o realizowanych działaniach (z podziałem na tryby), procedury podejmowania decyzji i wyrażania zgody, organy odpowiedzialne i zobowiązane, zalecenia i rekomendacje, które wynikają m. in. z Katalogu Schengen.
6. Pościg transgraniczny - art. 41 KWS.1wykładOmów przepisy, o których mowa w art. 41 KWS, strukturę współpracy w ujęciu krajowym, procedury informowania o realizowanych działaniach, organy odpowiedzialne i zobowiązane; zalecenia i rekomendacje, które wynikają m. in. z Katalogu Schengen; procedury podejmowania decyzji.
7. Wspólne patrole.1wykładPrzedstaw regulacje odnoszące się do możliwości tworzenia i prowadzenia wspólnych patroli, zwracając szczególną uwagę na udział w koordynacji planowania i realizacji patrolu zgodnie z postanowieniami umów i porozumień bilateralnych.

TEMAT nr 3: Szczegółowe formy współpracy prowadzonej na podstawie wybranych umów bilateralnych

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- określić poszczególne formy współpracy policyjnej przewidziane w umowach,

- wskazać podmioty współpracujące w ramach placówki z mieszaną obsadą,

- omówić zadania placówki,

- scharakteryzować strukturę służb państw uczestniczących w placówkach z mieszaną obsadą,

- omówić zakres uprawnień i obowiązków funkcjonariuszy we wskazanych placówkach.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Postanowienia umów bilateralnych dotyczących współpracy na terenach przygranicznych.1wykładOmów postanowienia umowy - instrumenty współpracy, zakres, możliwości współpracy oraz terminy stosowania poszczególnych instrumentów.
2. Podstawy prawne tworzenia placówek z mieszaną obsadą.

3. Podmioty współpracujące w ramach placówki - Policja, SG, SC.

1wykładZwróć uwagę na specyficzne warunki pracy (różne służby, różne języki i różnice kulturowe) w placówkach z mieszaną obsadą w zakresie współpracy międzynarodowej poszczególnych służb.
4. Zadania placówek.2wykładZwróć uwagę na fakt, że placówka jest punktem wymiany informacji na terenach przygranicznych.

Określ katalog wniosków (zakres informacyjny), które można realizować w ramach placówki.

TEMAT nr 4: Instrumenty i kanały międzynarodowej wymiany informacji

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wykorzystać instrumenty unijne wspomagające wymianę informacji,

- rozróżnić i zastosować w praktyce właściwy kanał międzynarodowej wymiany informacji

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Wymiana informacji prowadzona:

a) kanałami międzynarodowej współpracy:

- Interpol,

- Europol,

- SIS/SIRENE

b) na podstawie umów i porozumień międzynarodowych, w tym za pośrednictwem oficerów łącznikowych

3wykład, pogadankaOmów podstawy prawne i zasady wymiany informacji prowadzonej kanałami międzynarodowej współpracy Policji. Wskaż procedury postępowania w przypadku trafienia w SIS. Omów strukturę organizacyjną BMWP KGP ze szczególnym uwzględnieniem komórek organizacyjnych, zajmujących się międzynarodową wymianą informacji.
2. Instrumenty unijne wspomagające międzynarodową wymianę informacji:

- Decyzja ramowa Rady 2006/960/WSiSW,

- Decyzja PRÜM.

1wykład, pogadankaOmów unijne instrumenty prawne wspomagające wymianę informacji pomiędzy organami ścigania w państwach członkowskich UE. Zwróć uwagę na zmiany wprowadzane postanowieniami decyzji ramowej 2006/960/WSiSW w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych miedzy organami ścigania państw członkowskich UE oraz na zalecenia i rekomendacje, które wynikają m. in. z Katalogu Schengen, dane teleadresowe i procedury dostępu, a także organy odpowiedzialne i zobowiązane.

TEMAT nr 5: Policyjne i pozapolicyjne systemy teleinformatyczne

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- uzyskiwać informacje z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji i pozapolicyjnych systemów informacyjnych,

- obsługiwać urządzenia łączności radiowej,

- obsługiwać urządzenia łączności przewodowej.

ZagadnieniaCzas realizacji w godz. lekcyjnychMetodaWskazówki do realizacji
1. Korzystanie z systemów, aplikacji i urządzeń informatycznych.6pogadanka

ćwiczenia

Przypomnij aspekty techniczne i funkcjonalne systemów teleinformatycznych eksploatowanych w Policji. Przypomnij aspekty formalno-prawne przetwarzania informacji w policyjnych i pozapolicyjnych systemach informatycznych.

Przedstaw procedury przekazywania informacji z poszczególnych zasobów. Wskaż dostępne bazy danych, zakres informacyjny i możliwość wykorzystania ich przez policjantów. Przeprowadź ćwiczenia polegające na rozwijaniu umiejętności związanych z obsługą urządzeń informatycznych oraz obsługą policyjnych i pozapolicyjnych systemów baz danych. Zwracaj uwagę słuchaczy na występowanie potencjalnych zagrożeń i stosowane mechanizmy ochrony.

2. Korzystanie z systemów i urządzeń łączności.2ćwiczeniaPrzypomnij zasady pracy w sieciach radiowych oraz zasady funkcjonowania systemu telekopiowego w Policji.

Przeprowadź ćwiczenia polegające na rozwijaniu umiejętności z zakresu obsługi urządzeń radiowych oraz obsługi urządzeń telekopiowych.