Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGP.2008.4.31

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2008 r.

DECYZJA Nr 60
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 6 lutego 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877 i Nr 221, poz. 1644) postanawia się, co następuje:
§  1. W załączniku do decyzji nr 757 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 października 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne (Dz. Urz. KGP Nr 19, poz. 144) w części "Założenia organizacyjno-programowe" punkt 1.4 otrzymuje brzmienie:

"1.4. Policjant kierowany na kurs powinien:

1) pełnić służbę w Policji przez okres co najmniej 5 lat;

2) wykonywać lub być wyznaczonym do wykonywania zadań obronnych;

3) posiadać poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą co najmniej "tajne".

Wymóg posiadania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą co najmniej "tajne" obowiązuje także nauczycieli policyjnych realizujących ten kurs.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.