Zm.: decyzja w sprawie programu kursu specjalistycznego dla negocjatorów policyjnych.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2011.2.13

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 2011 r.

DECYZJA Nr 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 stycznia 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla negocjatorów policyjnych

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116 oraz z 2010 r. Nr 209, poz. 1381) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 888 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla negocjatorów policyjnych (Dz. Urz. KGP Nr 23, poz. 200, z 2008 r. Nr 12, poz. 75 oraz z 2010 r. Nr 9, poz. 52) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Program kursu, stanowiący załącznik do decyzji, do wglądu w Wydziale Informacji i Dokumentacji Prawnej Biura Prawnego KGP.