Zm.: decyzja w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego w zakresie współpracy z mediami dla policjantów zajmujących stanowiska kierownicze.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2007.3.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2007 r.

DECYZJA Nr 90
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 8 lutego 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu doskonalenia zawodowego w zakresie współpracy z mediami dla policjantów zajmujących stanowiska kierownicze

§  1.
W decyzji nr 21 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia programu kursu doskonalenia zawodowego w zakresie współpracy z mediami dla policjantów zajmujących stanowiska kierownicze § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szkole Policji w Katowicach, Szkole Policji w Pile oraz Szkole Policji w Słupsku".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.