Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ULC.2013.115

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 59
PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO
z dnia 20 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego - CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate)

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393), § 1 statutu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z późn. zm.), w związku z Załącznikiem 9 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago w dniu 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku nr 1 do decyzji Nr 43 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie procedur stosowanych przy wydawaniu Certyfikatu Inspektora Lotnictwa Cywilnego - CAIC (Civil Aviation Inspector Certificate) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Sprawdzenie przeszłości, o którym mowa w ust. 4, jest powtarzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.;";

2) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. CAIC sporządza się w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.;";

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. CAIC wydaje się na okres trzech lat, z zastrzeżeniem ust. 2..".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.