Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.391

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 grudnia 2013 r.

DECYZJA Nr 436/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 24 grudnia 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Satelitarnego Rozpoznania Obrazowego

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 280/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw Satelitarnego Rozpoznania Obrazowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 15, poz. 198), pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Do zadań Zespołu należy realizacja przedsięwzięć wynikających z "Programu Operacyjnego na osiągnięcie zdolności operacyjnej do prowadzenia rozpoznania obrazowego w latach 2013-2022.

3. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący - Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

2) I zastępca przewodniczącego - Szef Zarządu Rozpoznania i Walki Elektronicznej Inspektoratu Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych;

3) zastępca przewodniczącego - przedstawiciel Służby Wywiadu Wojskowego;

4) sekretarz - przedstawiciel Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

5) członkowie reprezentujący:

a) Departament Polityki Zbrojeniowej,

b) Departament Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego,

c) Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego,

d) Departament Budżetowy,

e) Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych - P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

f) Zarząd Planowania Strategicznego - P5 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

g) Zarząd Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności - P6 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

h) Zarząd Planowania Rzeczowego - P8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,

i) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych,

j) Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych,

k) Inspektorat Uzbrojenia,

l) Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych,

m) Inspektorat Systemów Informacyjnych,

n) Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.