Zm.: decyzja w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGPSP.2013.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2013 r.

DECYZJA Nr 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z dnia 4 lutego 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu

Na podstawie § 4a ust. 1 pkt 2 statutu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 75, poz. 843, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu (Dz. Urz. KGPSP Nr 1, poz. 1, z późn. zm.), załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do decyzji.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

SKŁAD OSOBOWY I KADENCJA RADY NAUKOWO-TECHNICZNEJ

§  1.
W skład osobowy Rady Naukowo -Technicznej wchodzą:
1. Przewodniczący Radynadbryg. mgr inż. Marek Kowalski

Zastępca Komendanta Głównego PSP

2. Wiceprzewodniczący Radynadbryg. mgr inż. Piotr Kwiatkowski
Zastępca Komendanta Głównego PSP
nadbryg. mgr inż. Ryszard Dąbrowa

Komendant - Rektor

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

3. Sekretarz Radybryg. dr inż. Paweł Janik

Dyrektor Biura

Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP

4. Członkowie Radyprof. zw. dr hab. inż. Witold Precht

Politechnika Koszalińska

Wydział Mechaniczny

Katedra Mechaniki Precyzyjnej

dr hab. inż. kpt. ż.w. Zbigniew J. Burciu

profesor nadzw. Akademii Morskiej

w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni

Wydział Nawigacyjny

Katedra Eksploatacji Statku

nadbryg. mgr inż. Henryk Cegiełka

Zachodniopomorski

Komendant Wojewódzki PSP

nadbryg. mgr inż. Gustaw Mikołajczyk

Mazowiecki

Komendant Wojewódzki PSP

nadbryg. mgr inż. Andrzej Mróz

Małopolski

Komendant Wojewódzki PSP

nadbryg. mgr inż. Andrzej Witkowski

Łódzki

Komendant Wojewódzki PSP

st. bryg. mgr inż. Tomasz Leszczyński

Kujawsko-Pomorski

Komendant Wojewódzki PSP

st. bryg. mgr inż. Antoni Ostrowski

Podlaski

Komendant Wojewódzki PSP

mł. bryg. dr inż. Dariusz Wróblewski

Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego

Ochrony Przeciwpożarowej

Państwowego Instytutu Badawczego

st. bryg. mgr inż. Marek Chmiel

Komendant Centralnej Szkoły PSP

w Częstochowie

st. bryg. mgr inż. Bogusław Kogut

Komendant Szkoły Aspirantów

w Krakowie

st. bryg. dr inż. Grzegorz Stankiewicz

Komendant Szkoły Aspirantów

w Poznaniu

st. bryg. mgr inż. Mariusz Wejdelek

Komendant Miejski PSP

Miasta Stołecznego Warszawy

st. bryg. dr inż. Jerzy Ranecki

Zastępca Komendanta Miejskiego

PSP w Poznaniu

bryg. mgr inż. Jacek Borowski

Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP

mł. bryg. mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk

Dyrektor Biura Współpracy

Międzynarodowej KG PSP

bryg. mgr inż. Waldemar Maliński

Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności

i Obrony Cywilnej KG PSP

st. bryg. mgr inż. Dariusz Marczyński

Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji

Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP

bryg. mgr inż. Zbigniew Sural

Dyrektor Biura Logistyki KG PSP

st. bryg. mgr inż. Tomasz Zając

Dyrektor Biura Kadr i Organizacji KG PSP

§  2.
Kadencja Rady w składzie wymienionym w § 1 wygasa w dniu 31 grudnia 2014 r.