Zm.: decyzja w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2008.8.62

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 2008 r.

DECYZJA Nr 1/AP-15/2008
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 1 lipca 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2008 r. Nr 73, poz. 443) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji Ministra Finansów Nr 4/AP-15/2007 z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego wprowadza się następujące zmiany:
1)
odwołuje się z Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego Panią Magdalenę Witkowską-Gwizda;
2)
powołuje się na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, w miejsce Pani Magdaleny Witkowskiej-Gwizda, Panią Annę Grzegrzółkę.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.