Zm.: decyzja w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego "PKP Energetyka" Spółka z o.o.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2010.13.44

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 października 2010 r.

DECYZJA Nr 35
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 października 2010 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego PKP Energetyka" Spółka z o.o.

Na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 3a i 3b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.1)), wprowadza się następujące zmiany:
§  1.
W decyzji nr 31 Ministra Transportu z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego "PKP Energetyka" Spółka z o.o. (Dz. Urz. MT Nr 7, poz. 29):
1)
w tytule decyzji oraz w § 1 wyrazy "PKP Energetyka Spółka z o.o." zastępuje się wyrazami "PKP Energetyka S.A.";
2)
w § 2:
a)
uchyla się pkt 1 do 9,
b)
dodaje się pkt 1 do 11 w brzmieniu:

"1. Przewodniczący - pan inż. Zygmunt Lango, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10;

2. Zastępca przewodniczącego - pan mgr inż. Piotr Ustaborowicz, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10;

3. Członek komisji - pan mgr inż. Stanisław Lach, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10;

4. Członek komisji - pan inż. Eugeniusz Budny, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10;

5. Członek komisji - pan mgr inż. Paweł Zygmański, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10;

6. Członek komisji - pan mgr inż. Jerzy Wilamowski, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10;

7. Członek komisji - pan inż. Andrzej Znaniecki, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10;

8. Członek komisji - pan mgr inż. Leszek Kostrzewski, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10;

9. Członek komisji - pan mgr inż. Zbigniew Gregorczyk, Grupa 1, pkt 2 do 4 i 7, 8,10;

10. Członek komisji - pan inż. Mirosław Drożniewski, Grupa 1, pkt 2, 3, 7, 8 i 10;

11. Sekretarz komisji - pani tech. Krystyna Jankowska.".

§  2.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530.