Zm.: decyzja w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2005.8.51

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 2005 r.

DECYZJA Nr 50
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 4 lipca 2005 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego

Na podstawie art. 54 ust. 3 pkt 3 i ust. 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 135, poz. 1144), wprowadza się następujące zmiany:
§  1.
W decyzji nr 24 Ministra Infrastruktury z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do stwierdzenia kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych stosowanych w jednostkach organizacyjnych transportu kolejowego (Dz. Urz. MI Nr 5, poz. 23):
1)
w § 1:
a)
skreśla się po przecinku wyrazy ostatniej części zdania:

"wymienionych w Grupie 1 pkt 1 do 12, załącznika nr 1 do powołanego wyżej rozporządzenia";

b)
wpisuje się w to miejsce część zdania w brzmieniu:

"wymienionych w Grupie 1 pkt 2 do 10, załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Płacy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 1184)";

2)
w § 2:
a)
skreśla się treść pkt 7:

"Członek Komisji - pan mgr inż. Franciszek Romankiewicz, Grupa 2, pkt 2 do 5 i 7 do 10";

b)
skreśla się treść pkt 12:

"12) Sekretarz Komisji - pan mgr inż. Kazimierz Florek, Grupa 2, pkt 2 do 5 i 7 do 10.";

c)
w pkt 1 do 6 wyrazy "Grupa 2", zastępuje się wyrazami "Grupa 1";
d)
wpisuje się treść w pkt 7 do 11:

- "7) Członek Komisji - pan Andrzej Nojowicz, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10,

- 8) Członek Komisji - pan mgr inż. Marek Urbańczyk, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10,

- 9) Członek Komisji - pan Karol Więsek, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10,

- 10) Członek Komisji - pan inż. Zbigniew Żaba, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10,

- 11) Sekretarz Komisji - pan mgr inż. Kazimierz Florek, Grupa 1, pkt 2 do 5 i 7 do 10".

§  2.
Decyzja obowiązuje z dniem ogłoszenia.