Zm.: decyzja w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa oraz specjalistów... - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2011.2.28

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lutego 2011 r.

DECYZJA Nr 8
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 14 lutego 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego

Na podstawie art. 75a ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.1)) oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 261, poz. 2186 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1475), postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 53 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 16, poz. 101 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 4, poz. 28 i Nr 13, poz. 86) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Powołuje się Komisję egzaminacyjną dla stwierdzenia kwalifikacji osób kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, w następującym składzie:

1) mgr inż. Mirosław Bagiński

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.;

2) mgr inż. Maksymilian Burda

Jednostka Ratownictwa Górniczego sp. z o.o. w Tarnobrzegu;

3) mgr inż. Zdzisław Dybaś

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

- Oddział Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego;

4) mgr inż. Kazimierz Grzechnik

Kompania Węglowa S.A.

Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego "Brzeszcze";

5) dr Przemysław Grzesiok

Wyższy Urząd Górniczy;

6) dr inż. Marek Jarczyk

Wyższy Urząd Górniczy;

7) mgr inż. Wojciech Jeziorowski

Okręgowy Urząd Górniczy

w Krakowie;

8) mgr inż. Piotr Karkula

Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach;

9) mgr inż. Andrzej Kleszcz

Wyższy Urząd Górniczy;

10) mgr inż. Jerzy Kolasa

Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach;

11) mgr inż. Mirosław Koziura

Wyższy Urząd Górniczy;

12) mgr inż. Andrzej Kozyra

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Krupiński";

13) mgr inż. Jerzy Krótki

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu;

14) mgr inż. Zbigniew Kubica

Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego w Jaworznie;

15) mgr inż. Zbigniew Laskowski

Katowicki Holding Węglowy S.A.

Kopalnia Węgla Kamiennego "Murcki-Staszic";

16) mgr inż. Jarosław Lepiarz

Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu;

17) mgr inż. Wojciech Magiera

Wyższy Urząd Górniczy;

18) dr inż. Adam Mirek

Wyższy Urząd Górniczy;

19) mgr Joanna Samojedna-Drysch

Wyższy Urząd Górniczy;

20) mgr inż. Zbigniew Schinohl

Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku;

21) mgr inż. Andrzej Siostrzonek

Południowy Koncern Węglowy S.A.;

22) mgr inż. Jan Syty

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.;

23) mgr Marek Szmidt

Wyższy Urząd Górniczy;

24) dr inż. Andrzej Tor

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.;

25) mgr inż. Marek Uszko

Kompania Węglowa S.A.;

26) dr Małgorzata Waksmańska

Wyższy Urząd Górniczy;

27) mgr inż. Piotr Walczak

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział

Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505, w 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 76, poz. 489.