Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2008.10.68

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2008 r.

DECYZJA Nr 37
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 6 czerwca 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 4 czerwca 2008 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia" w Jastrzębiu Zdroju

Na podstawie § 4 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710), postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 36 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 4 czerwca 2008 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Borynia" w Jastrzębiu Zdroju (Dz. Urz. WUG Nr 10, poz. 67), w § 1 w ust. 1 w pkt 3 średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy:

"- prof. dr hab. inż. Paweł Krzystolik

Kopalnia Doświadczalna "Barbara"

Głównego Instytutu Górnictwa

w Mikołowie,

- mgr inż. Wojciech Magiera

Wyższy Urząd Górniczy

w Katowicach;".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.