Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2008.6.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 lutego 2008 r.

DECYZJA Nr 18
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 8 lutego 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności pożaru i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 13 stycznia 2008 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła" w Mysłowicach

Na podstawie § 4 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 września 2007 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (M. P. Nr 62, poz. 710), postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 15 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie powołania Komisji dla zbadania przyczyn i okoliczności pożaru i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 13 stycznia 2008 r. w Katowickim Holdingu Węglowym S.A., Kopalni Węgla Kamiennego "Mysłowice-Wesoła" w Mysłowicach (Dz. Urz. WUG Nr 2, poz. 28), w § 1 w ust. 1 w pkt 3 średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy:

"- Marek Czyżycki

Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce,

- mgr inż. Jerzy Glubiak

Porozumienie Związków Zawodowych "KADRA",

- mgr inż. Zbigniew Kacorzyk

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność",

- Jan Kisieliński

Związek Zawodowy Górników w Polsce;".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.