Dziennik resortowy

Dz.Urz.MKiDN.2013.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2013 r.

DECYZJA
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)
z dnia 4 lutego 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987) zarządza się, co następuje:
§  1. W decyzji Nr 25 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie (Dz. Urz. MKiDN Nr 6, poz. 59 oraz z 2011 r. Nr 4, poz. 39) w § 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Konrad Grzybowski".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).