Zm.: decyzja w sprawie powołania członków Komisji Leśno-Drzewnej.

Dzienniki resortowe

B.I.LP.2008.6.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 maja 2008 r.

DECYZJA Nr 34
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 13 maja 2008 r.
w sprawie zmiany decyzji nr 96 w sprawie powołania członków Komisji Leśno-Drzewnej

OM-906-1-293/08

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe1 w wykonaniu zadania dyrektora generalnego Lasów Państwowych, określonego w § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu2, postanawiam, co następuje.

§  1.
Zgodnie z § 6, pkt 3 i 4 w zarządzeniu nr 52A z 31 października 2007 r. (znak: OM-906-1-349/07) w sprawie ustalenia sposobu sprzedaży drewna przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (WEWNĘTRZNY KODEKS LEŚNY HANDLOWY):

1. Z dniem 30 kwietnia 2008 r. odwołuję z członka Komisji Leśno-Drzewnej Pana Mariusza Barana, przedstawiciela Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.

2. Z dniem 30 kwietnia 2008 r. powołuję na członka Komisji Leśno-Drzewnej Pana Jarosława Kruka, przedstawiciela Stowarzyszenia Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.

§  2.
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
______

1 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 r.; w § 6 Statutu Lasów Państwowych ustanowiono, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, dyrektor generalny Lasów Państwowych wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.

2 W § 8, ust. 1, pkt 5 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe określono, że: "dyrektor generalny Lasów Państwowych ustala w szczególności (...) zasady sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe...".