Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.23.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 grudnia 2007 r.

DECYZJA Nr 542/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 27 listopada 2007 r.
zmieniająca decyzję w sprawie postępowania z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej

Zarząd Organizacji i Uzupełnień - P1

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a oraz § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 1 pkt 3 oraz pkt 21 i 22 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 176, poz. 1242) ustala się, co następuje:

1. W "Instrukcji o postępowaniu z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej", stanowiącej załącznik do decyzji Nr 392/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 211 oraz z 2007 r. Nr 4, poz. 47), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zbiór kart opisu stanowisk służbowych, skompletowanych i ułożonych według kolejności numerów identyfikacyjnych stanowisk ujętych w etacie (wykazie stanowisk) jednostki (komórki) organizacyjnej przechowuje się w tej jednostce (komórce) organizacyjnej w odrębnej okładce (okładkach), o której mowa w § 9 ust. 3.";

2) w § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Unieważnione karty opisu stanowisk przechowywane w jednostce (komórce) organizacyjnej podlegają zniszczeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.";

3) w załączniku Nr 1 do instrukcji skreśla się wyrazy: "Szef Zarządu Systemów Organizacyjnych SZ stopień wojskowy imię i nazwisko";
4) załączniki Nr 17 i 18 do instrukcji otrzymują brzmienie określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej decyzji.
2. W dokumentach etatowych komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej:
1) znosi się zaszeregowanie stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych do obszaru stanowisk;
2) uwzględnia się wymagania kwalifikacyjne dla stanowisk służbowych żołnierzy zawodowych, odpowiednio:
a) ukończone gimnazjum, oznaczone kodem "70", dla stanowisk szeregowych zawodowych,
b) świadectwo dojrzałości, oznaczone kodem "60", dla stanowisk zaszeregowanych do stopni podoficerskich,
c) tytuł zawodowy magistra (równorzędny), oznaczony kodem "35", dla stanowisk zaszeregowanych do stopnia etatowego podporucznika (podporucznika marynarki), porucznika (porucznika marynarki) i kapitana (kapitana marynarki),
d) studia podyplomowe w uczelni wojskowej (równorzędne), oznaczone kodem "20", dla stanowisk zaszeregowanych do stopnia etatowego majora (komandora podporucznika), podpułkownika (komandora porucznika) i pułkownika (komandora).
3. Dotychczasowe dokumenty etatowe komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz wydane do nich karty opisu stanowiska służbowego, z uwzględnieniem pkt 2, uznaje się za obowiązujące.
4. Szef Sztabu Generalnego WP spowoduje dostosowanie systemu informatycznego "ETAT" do ustaleń pkt 1-3.
5. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., z wyjątkiem pkt 1 ppkt 4 i pkt 2 ppkt 1, które wchodzą w życie z dniem podpisania.
ZAŁĄCZNIKI
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZAŁĄCZNIK  Nr 2