Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGSG.2013.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2013 r.

DECYZJA Nr 117
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 11 lipca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin przekazanych Komendantowi Głównemu Straży Granicznej pomiędzy kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej uprawnionych do przyznawania świadczeń socjalnych

W związku z § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 208, poz. 2124, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 166 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie podziału środków funduszu socjalnego emerytów i rencistów Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin przekazanych Komendantowi Głównemu Straży Granicznej pomiędzy kierowników jednostek organizacyjnych Straży Granicznej uprawnionych do przyznawania świadczeń socjalnych (Dz. Urz. KGSG Nr 9, poz. 45 i 46) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim - województwa: lubuskie, wielkopolskie, wchodzące w skład województwa zachodniopomorskiego powiaty: choszczeński, drawski, goleniowski, gryfiński, łobeski, myśliborski, policki, pyrzycki, stargardzki i wałecki, a także miasto na prawach powiatu Szczecin oraz województwo dolnośląskie z wyłączeniem powiatów: bolesławieckiego, zgorzeleckiego, głogowskiego, górowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego, złotoryjskiego, lubańskiego, lwóweckiego, jeleniogórskiego i kamiennogórskiego;";

2) uchyla się pkt 7;
3) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) Komendanta Śląsko - Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Raciborzu - województwo śląskie z wyłączeniem powiatu żywieckiego i województwo opolskie;".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem 16 listopada 2013 r.
______

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 213, poz. 1778, z 2009 r. Nr 219, poz. 1718 oraz z 2010 r. Nr 201, poz. 1332.