Dziennik resortowy

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 marca 2007 r.

Decyzja Nr 17
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 13 marca 2007 r.
zmieniająca decyzją w sprawie podległości organizacyjnej komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie § 1 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, postanawiam, co następuje:
§  1. W Decyzji nr 12 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie podległości organizacyjnej komórek organizacyjnych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zakresu czynności zastępców Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje pkt 7 w brzmieniu:

"7) podpisuje i zatwierdza dokumenty z zakresu zamówień publicznych, przewidzianych w Prawie zamówień publicznych, jako wykaz czynności Zamawiającego, w tym w szczególności, zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego";

2) załącznik do Decyzji nr 12 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 26 lutego 2007 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK