Zm.: decyzja w sprawie pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.14.80

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lipca 2004 r.

DECYZJA NR 303
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 28 lipca 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi

Na podstawie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 366 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 7, poz. 31) postanawia się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do kontaktów ze związkami zawodowymi (Dz. Urz. Nr 6, poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1 wyrazy "kierownika sekcji Wydziału Spraw Osobowych Biura Kadr i Szkolenia" zastępuje się wyrazami: "radcę w Gabinecie Komendanta Głównego Policji";
2)
nadaje się następujące brzmienie § 3:

"§ 3. Komendantów wojewódzkich, powiatowych (miejskich i rejonowych) Policji, Komendanta Wyższej Szkoły Policji, komendantów szkół Policji i dyrektorów biur Komendy Głównej Policji zobowiązuję do udzielania pełnomocnikowi wszelkiej niezbędnej pomocy, a zwłaszcza przedstawiania informacji i wyjaśnień w przedmiocie zagadnień wchodzących w obszar problematyki współpracy Policji ze związkami zawodowymi.";

3)
nadaje się następujące brzmienie § 4:

"§ 4. Obsługę kancelaryjno-biurową i prawną pełnomocnika zapewni Dyrektor Biura Gabinet Komendanta Głównego Policji, a obsługę transportową Dyrektor Biura Logistyki Policji."

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.