Zm.: decyzja w sprawie organizacyjnego usytuowania Ordynariatu Polowego w resorcie obrony narodowej oraz współpracy organów... - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie organizacyjnego usytuowania Ordynariatu Polowego w resorcie obrony narodowej oraz współpracy organów wojskowych z Ordynariatem Polowym.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.6.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 2008 r.

DECYZJA Nr 120/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 marca 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie organizacyjnego usytuowania Ordynariatu Polowego w resorcie obrony narodowej oraz współpracy organów wojskowych z Ordynariatem Polowym

Wojskowe Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Ordynariatu Polowego

Na podstawie § 2 pkt 11 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. W sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 26 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późn. zm.1) oraz art. 16 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) - ustala się, co następuje:

W decyzji nr 326/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie organizacyjnego usytuowania Ordynariatu Polowego w resorcie obrony narodowej oraz współpracy organów wojskowych z Ordynariatem Polowym (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 202) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a. Jednostką organizacyjną właściwą do zapewnienia funkcjonowania Ordynariatu Polowego w zakresie spraw organizacyjno-administracyjnych, kadrowych, finansowych i logistycznych jest Wojskowe Biuro Organizacyjno-Administracyjne Ordynariatu Polowego w Warszawie. Biuro podlega Biskupowi Polowemu WP.";

2)
w pkt 9 ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Ministerstwa Obrony Narodowej - z Biskupem Polowym Wojska Polskiego, Wikariuszem Generalnym i Wikariuszami Biskupimi oraz Dyrektorem Wojskowego Biura Organizacyjno-Administracyjnego Ordynariatu Polowego;".

2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 marca 2008 r.

______

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590 i Nr141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2004 r. Nr 68, poz. 623.