Zm.: decyzja w sprawie określenia składników majątkowych i niemajątkowych, w tym wierzytelności i zobowiązań przedsiębiorstwa... - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie określenia składników majątkowych i niemajątkowych, w tym wierzytelności i zobowiązań przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze", służących dotychczas do wykonywania zadań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym przez jego jednostkę organizacyjną - Agencję Ruchu Lotniczego, niezbędnych do realizacji zadań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2009.2.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 2007 r.

DECYZJA Nr 6
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 13 marca 2009 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia składników majątkowych i niemajątkowych, w tym wierzytelności i zobowiązań przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze", służących dotychczas do wykonywania zadań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym przez jego jednostkę organizacyjną - Agencję Ruchu Lotniczego, niezbędnych do realizacji zadań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Na podstawie art. 13 ust. 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. U. Nr 249, poz. 1829) ustala się, co następuje:
§  1.
W decyzji nr 10 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia składników majątkowych i niemajątkowych, w tym wierzytelności i zobowiązań przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze", służących dotychczas do wykonywania zadań państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym przez jego jednostkę organizacyjną - Agencję Ruchu Lotniczego, niezbędnych do realizacji zadań Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Dz. Urz. MT Nr 3, poz. 10, Nr 5, poz. 18, Nr 11, poz. 44 i Nr 13, poz. 47 oraz Dz. Urz. MI z 2008 r. Nr 7, poz. 44) w załączniku nr 1 do decyzji, wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej decyzji*.
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2007 r.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

* Trzy oryginały załącznika do decyzji znajdują się w:

1) 1 egzemplarz - Przedsiębiorstwie Państwowym "Porty Lotnicze";

2) 2 egzemplarz - Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej;

3) 3 egzemplarz - Departamencie Lotnictwa Ministerstwa Infrastruktury.

Załącznik nie podlega ogłoszeniu.