Zm: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAiC.2014.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 2014 r.

DECYZJA Nr 25
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 10 grudnia 2014 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r.

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 10, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
Po Lp. 36 dodaje się Lp. 37 w brzmieniu:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
37.Światowe Dni Młodzieży2grudzień
2)
informacja zamieszczona przed objaśnieniami do "Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2014 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 37 tematów, 102 znaczki pocztowe, w tym: 86 znaczków samodzielnych, 12 znaczków w bloku, 4 znaczki z przywieszką.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).