Dziennik resortowy

Dz.Urz.MC.2013.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 czerwca 2013 r.

DECYZJA Nr 10
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)
z dnia 24 czerwca 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r.

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do decyzji Nr 7 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2013 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 16 z późn. zm.2)) Lp. 17 otrzymuje brzmienie:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
17.Sztuka ludowa - tradycyjne stroje ludowe11)wrzesień
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz.U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany niniejszej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. z 2012 r. poz. 37 oraz z 2013 r. poz. 7 i 11.