Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2011.12.63

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2011 r.

DECYZJA Nr 34
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 10 października 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r.

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji nr 6 Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r. (Dz. Urz. MI Nr 3, poz. 19) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po Lp. 14 dodaje się Lp. 15-19 w brzmieniu:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
15Park Mużakowski Muskauer Park1lipiec
16200. rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego12)lipiec
17Rok Piotra Skargi1wrzesień
18Śladami Karola Wojtyły - Kraków12)październik
19Piotr Kwit - malarz przyrody1październik
2)
Informacja zamieszczona pod objaśnieniami do "Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2012 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 19 tematów, 37 znaczków pocztowych, w tym: 27 znaczków samodzielnych, 4 znaczki w bloku, 6 znaczków z przywieszką.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzeni Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 132: z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016.