Zm: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2011.3.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 marca 2011 r.

DECYZJA Nr 5
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 28 marca 2011 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r.

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji nr 5 Ministra Infrastruktury z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r. (Dz. Urz. MI Nr 4, poz. 12, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)
po Lp. 21 dodaje się Lp. 22-24 w brzmieniu:
Lp.TematLiczba

znaczków

Kolejność wprowadzenia do obiegu
22BEATYFIKACJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II11)kwiecień
23Rok Św. Maksymiliana Marii Kolbe1sierpień
2420 lat Niepodległości Kazachstanu1grudzień
2)
Informacja zamieszczona pod objaśnieniami do "Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2011 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 24 tematy, 42 znaczki pocztowe, w tym: 33 znaczki samodzielne, 6 znaczków w bloku, 3 znaczki z przywieszką.".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 15, poz. 52 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 2 i Nr 2, poz. 5.