Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2009.9.40

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 września 2009 r.

DECYZJA Nr 43
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 29 września 2009 r.
zmieniająca decyzję w sprawie rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r.

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji nr 11 Ministra Infrastruktury z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2009 r. (Dz. Urz. MI Nr 6, poz. 34 i Nr 14, poz. 71 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 6, Nr 4, poz. 18, Nr 5, poz. 21 i Nr 9, poz. 38 i 39) wprowadza się następujące zmiany:

w Lp. 19 kolumna "Kolejność wprowadzenia do obiegu" otrzymuje brzmienie:

"listopad".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).