Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2008.13.70

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 2008 r.

DECYZJA Nr 47
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 13 października 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Na podstawie art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji nr 11 Ministra Transportu z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r. (Dz. Urz. MT Nr 3, poz. 11, Dz. Urz. MI z 2007 r. Nr 1, poz. 3 oraz z 2008 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 10, poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:
1)
W Lp. 16 w kolumnie "Kolejność wprowadzenia do obiegu" wyraz "wrzesień" zastępuje się wyrazem "grudzień";
2)
po Lp. 30 dodaje się Lp. 31 w brzmieniu:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
31Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu Poznań 20081grudzień
3)
informacja zamieszczona pod objaśnieniami do "Rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 31 tematów. 64 znaczki pocztowe, w tym 57 znaczków samodzielnych, 5 znaczków w bloku, 1 znaczek z przywieszką, 1 znaczek w bloku wykonany na jedwabiu".

§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 627, Nr 96, poz. 959, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1109.