Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2004.20.127

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2004 r.

DECYZJA NR 481
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 12 października 2004 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia obowiązków i uprawnień policjantów wykonujących czynności w zakresie sporządzania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zm.1) postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 148 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia obowiązków i uprawnień policjantów wykonujących czynności w zakresie sporządzania i przekazywania dokumentacji kontroli operacyjnej (Dz. Urz. KGP Nr 12, poz. 63), wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w pkt 3, 9, 13 i 18, w § 6 w pkt 3, 9, 13 i 17, w § 7 pkt 4, 7, 9 i 16 w § 8 pkt 3, 9, 13 i 18, w § 10 w pkt 3, 6, 7 i 23 oraz w § 12 w pkt 4 i 13 wyrazy "Wydział Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej" zastępuje się wyrazami "Wydział VIII Centralnego Biura Śledczego";
2) w § 10 w pkt 11 wyrazy "Biura Służby Kryminalnej" zastępuje się wyrazami "a także Wydział VIII Centralnego Biura Śledczego";
3) w § 14 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w § 12 w pkt 4 i 13 oraz w § 14 ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Wydziału Techniki Operacyjnej Biura Służby Kryminalnej" zastępuje się wyrazami "Wydziału VIII Centralnego Biura Śledczego";
4) w § 14 ust. 1 w pkt 1 i 2 wyrazy "wydziały Centralnego Biura Śledczego, Biura Spraw Wewnętrznych, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji" zastępuje się wyrazami "Komendę Główną Policji";
5) w § 14 ust. 2 w pkt 1 wyrazy "wydziały komend wojewódzkich (Komendy Stołecznej Policji) oraz wydziały Centralnego Biura Śledczego, Biura Spraw Wewnętrznych, Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji" zastępuje się wyrazami "komendy wojewódzkie Policji (Komendę Stołeczną Policji) oraz Komendę Główną Policji";
6) w § 14 ust. 2 skreśla się pkt 2;
7) w § 16 wyrazy "Biura Służby Kryminalnej" zastępuje się wyrazami "Centralnego Biura Śledczego".
§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

________

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 i Nr 179, poz. 1842.