Dziennik resortowy

B.I.LP.2008.2.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2009 r.

DECYZJA Nr 3
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 15 stycznia 2008 r.
zmieniająca decyzję nr 79 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 16 lipca 2007 roku w sprawie ogłoszenia kolejnej edycji Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta za 2007 r.

GD-013/C/1/08

Na podstawie § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nadanego zarządzeniem nr 50 ministra ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa z 18 maja 1994 roku oraz § 3 zarządzenia nr 75 z 30 listopada 2005 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Lasów Państwowych im. Adama Loreta, zasad i trybu działania komisji konkursowej nagrody oraz nadania regulaminu przyznawania tej nagrody, postanawiam, co następuje.

§  1. W załączniku nr 1 do decyzji nr 7 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z 16 lipca 2007 r. w sprawie ogłoszenia kolejnej edycji Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta za 2007 rok, w punkcie 7 skreśla się zapis: "Wojciech Skurkiewicz - rzecznik prasowy LP" i wprowadza się zapis: "Przemysław Przybylski - rzecznik prasowy LP".
§  2. Pozostałe postanowienia decyzji pozostają bez zmian.
§  3. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK  Nr 1 1

SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ NAGRODY LASÓW PAŃSTWOWYCH im. DYREKTORA ADAMA LORETA

Przewodniczący komisji: Wojciech Fonder - naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej DGLP

Członkowie komisji:

1. Andrzej Klocek - zastępca dyrektora ds. naukowych IBL.

2. Bogdan Brzeziecki - SGGW Warszawa.

3. Jerzy Kapral - naczelnik Wydziału Rozwoju Organizacyjnego i Technologicznego.

4. Aldona Perlińska - naczelnik Wydziału Ochrony Lasu DGLP.

5. Ryszard Ziemblicki - dyrektor RDLP Białystok.

6. Waldemar Żmijewski - nadleśniczy Nadleśnictwa Wyszków.

7. Anna Malinowska - rzecznik prasowy LP.

8. Jacek Frankowski - OKL Gołuchów.

9. Sławomir Trzaskowski - dyrektor CILP.

10. Marek Dąbrowski - sekretarz komisji konkursowej - CILP.

11. Konrad Grzybowski - główny inspektor LP.

1 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 decyzji nr 1 z dnia 7 stycznia 2009 r. (B.I.LP.09.2.16) zmieniającej nin. decyzję z dniem 7 stycznia 2009 r.