Zm.: decyzja w sprawie należności umundurowania historycznego żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.13.163

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2008 r.

DECYZJA Nr 302/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 2008 r.
zmieniająca decyzję w sprawie należności umundurowania historycznego żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

Departament Wychowania i Promocji Obronności

Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a i c oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 265/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie należności umundurowania historycznego żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego (Dz. Urz. MON Nr 16, poz. 145) wprowadza się następujące zmiany:
1)
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego przysługuje należność - historyczne umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy, nawiązujące wzorem do munduru kompanii woltyżerskiej 1 pułku piechoty liniowej z 1830 roku.";

2)
pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Dowódca Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego w uzgodnieniu z gestorem i centralnym organem logistycznym dokona zakupu należności wyszczególnionej w załączniku do decyzji, dysponuje tą należnością i odpowiada za jej należyte użytkowanie.

4. Dowódca Garnizonu Warszawa jest odpowiedzialny za wprowadzenie należności, o której mowa w pkt 1.";

3)
załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
2.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Lp.Nazwa przedmiotuJmIlośćOkres używalności
1Kaszkietszt.808
2Futerał na kaszkietszt.808
3Piróg oficerskiszt.48
4Futerał na pirógszt.48
5Kurtka mundurowa żołnierza szeregowegoszt.808
6Kurtka mundurowa oficeraszt.48
7Spodnie - pantalonyszt.808
8Spodnie oficeraszt.48
9Halsztukszt.8410
10Kamasz sukiennyszt.808
11Ładownica z pasemkpl.808
12Pochwa na tasak z bandolieremkpl.8010
13Pochwa na szpadę oficerską z pasemkpl.415
14Buty oficerskiepara45
15Półbuty lakierkipara803
16Płaszcz - peleryna oficeraszt.48
17Płaszcz żołnierskiszt.808
18Szpada oficerskaszt.215
19Karabin skałkowy wz. 1777 z bagnetem, pasem nośnym oraz należnym wyposażeniem z możliwością oddania strzału prochem dymnymkpl.3015
20Tasak piechoty - żołnierskiszt.3020
21Pokrowiec na mundurszt.844
22Pokrowiec na płaszczszt.844