Zm.: decyzja w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r. - OpenLEX

Zm.: decyzja w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2009.13.144

Akt jednorazowy
Wersja od: 17 czerwca 2009 r.

DECYZJA Nr 201/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 2009 r.
zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r.

Departament Kadr

Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2009 r., ustala się, co następuje:

1.
W decyzji Nr 514/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2009 r. (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 284 oraz z 2009 r. Nr 4, poz. 56) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 2 w ppkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) dla studentów cywilnych uczelni medycznych - na kolejne lata studiów;";

2)
załączniki Nr 1-3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-3 do niniejszej decyzji.
2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych w roku akademickim 2009/2010
Lp.Kod i nazwa korpusu osobowegoKod i nazwa grupy osobowejW TYM DLA POTRZEB:
Uczelnia i kierunek kształceniaWOJSKA LĄDOWESIŁY POWIETRZNEMARYNARKA WOJENNADGWINSPEKTORAT WSPARCIA SZP2 SG WPRAZEM
1WATelektronika i telekomunikacja22SIŁ POWIETRZNYCHGradiotechniczna31518
Hubezpieczenia lotów2810
Jinżynieryjno-lotnicza358
lotnictwo i kosmonautykaJinżynieryjno-lotnicza77317
geodezja i kartografia, specjalność: meteorologiaFmeteorologiczna2810
elektronika i telekomunikacja28ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKIBeksploatacji systemów łączności16933637
informatykaCprojektowo-programowa informatyki325
Deksploatacji systemów informatycznych46313
elektronika i telekomunikacja30ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJBrozpoznania i zakłóceń elektronicznych538
geodezja i kartografia, specjalność: pomiary geodezyjne i systemy informacji terenowejCgeograficzna88
mechatronika32PRZECIWLOTNICZYBprzeciwlotniczych zestawów rakietowych5712
Ttechniczna448
mechanika i budowa maszyn34INŻYNIERII WOJSKOWEJTtechniczna81110
chemia36OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIAArozpoznania i likwidacji skażeń53210
logistyka38LOGISTYKIAogólnologistyczna622414
Ctransportu i ruchu wojsk178
budownictwoDinfrastruktury527
mechanika i budowa maszynTtechniczna77
RAZEM W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ7581146268210
2AMWnawigacja24MARYNARKI WOJENNEJBpokładowa3232
mechanika i budowa maszynTtechniczna1313
RAZEM W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ4545
3WSO WLzarządzanie20WOJSK LĄDOWYCHBpancerno-zmechanizowana5014459
Drakietowa i artylerii2020
30ROZPOZNANIA I WALKI ELEKTRONICZNEJArozpoznania ogólnego1515
32PRZECIWLOTNICZYAartylerii przeciwlotniczej8614
34INŻYNIERII WOJSKOWEJAsaperska1011517
Bprzeprawowa235
Cdrogowo-mostowa7310
RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH11218415140
4WSO SPlotnictwo i kosmonautyka22SIŁ POWIETRZNYCHBpilotów 1/17661295
Cnawigatorów23730
Eruchu lotniczego10313
RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH179922138
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH2041818910418533

1/ Podział na typy statków powietrznych zostanie ustalony przez Dowódcę Sił Powietrznych w trakcie procesu kwalifikacyjnego.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ROZDZIELNIK

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na studia stacjonarne rekrutowanych spośród studentów cywilnych uczelni medycznych w 2009 roku
Lp.Nazwa uczelniDLA POTRZEB INSPEKTORATU WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA
Kod i nazwa korpusu osobowegoLIMIT MIEJSCOGÓŁEM LIMIT MIEJSC
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych 1/40MEDYCZNY100140
MEDYCZNY40
OGÓŁEM LIMIT MIEJSC140

1/ Kształcenie specjalistyczne prowadzone będzie na bazie Uniwersytetu Medycznego i Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

ZESTAWIENIE

liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych do studium oficerskiego w 2009 roku
Kod i nazwa grupy osobowejW TYM DLA POTRZEB:CZAS TRWANIA STUDIUM OFICERSKIEGO
Lp.UczelniaKod i nazwa korpusu osobowegoWOJSKA LĄDOWESIŁY POWIETRZNEMARYNARKA WOJENNADOWÓDZTWO GARNIZONUŻANDARMERIA WOJSKOWAINSPEKTORAT WSPARCIA SZDEPARTAMENT PRAWNYWOJSKA SPECJALNESWWSKWRAZEM3 miesiące8,5 miesiąca12 miesięcy20 miesięcy
1WSO WL20WOJSK LĄDOWYCHBpancerno-zmechanizowana402244X
Drakietowa i artylerii10212X
28ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKIBeksploatacji systemów łączności105217X
32PRZECIWLOTNICZYAartylerii przeciwlotniczej8210X
34INŻYNIERII

WOJSKOWEJ

Asaperska812112X
Bprzeprawowa426X
36OBRONY PRZED BRONIĄ MASOWEGO RAŻENIAArozpoznania i likwidacji skażeń6118X
38LOGISTYKIAogólnologistyczna 5/612211X
44ŻANDARMERII WOJSKOWEJ 1/Adochodzeniowo-śledcza 5/77X
Bprewencji 5/55X
Coperacyjno-rozpoznawcza 5/55X
46SPRAWIEDLIWOŚCI I OBSŁUGI PRAWNEJCobsługi prawnej 4/1414X
50FINANSOWYAekonomiczno-finansowa 4/51118X
52WYCHOWAWCZYAogólnowychowawcza88X
Cpsychologii wychowania55X
Dorkiestr i zespołów estradowych 5/11XX
40MEDYCZNY 2/Alekarzy 5/7322620X
Blekarzy dentystów 5/111115
Cweterynarii 5/123
Dfarmaceutów 4/11X
42WYWIADU I KONTRWYWIADU WOJSKOWEGOAwywiadu wojskowego 5/55XX
Bkontrwywiadu wojskowego 5/44XX
RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH11913118171814254211
2WS0 SP22SIŁ POWIETRZNYCHBpilotów 3/153045X
Cnawigatorów6511X
Eruchu lotniczego41014X
Fmeteorologiczna279X
Gradiotechniczna55X
Hubezpieczenia lotów1010X
Jinżynieryjno- lotnicza21618X
Jinżynieryjno- lotnicza9413X
32PRZECIWLOTNICZYBprzeciwlotniczych zestawów rakietowych131023X
Ttechniczna549X
RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH6196157
180109118171814254368

1/ Kształcenie dla podoficerów zawodowych - posiadających tytuł zawodowy magistra pełniących służbę na stanowiskach w korpusie osobowym żandarmerii wojskowej;

2/ Kształcenie specjalistyczne prowadzone będzie na bazie Uniwersytetu Medycznego i Centrum Szkolenia Wojskowych Służb Medycznych w Łodzi;

3/ Podział na typy statków powietrznych zostanie ustalony przez Dowódcę Sił Powietrznych w trakcie procesu kwalifikacyjnego;

4/ Limit naboru zrealizowany w styczniu 2009 roku;

5/ Limit naboru zrealizowany w kwietniu 2009 roku.