Dziennik resortowy

Dz.Urz.WUG.2012.78

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 czerwca 2012 r.

DECYZJA Nr 19
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 25 czerwca 2012 r.
zmieniająca decyzję w sprawie Komitetu organizacji obchodów 90-lecia Wyższego Urzędu Górniczego

Na podstawie § 2 ust. 5 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 53 Ministra Środowiska z dnia 13 września 2011 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 3, poz. 50), postanawia się, co następuje:
§  1. W decyzji nr 21 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Komitetu organizacji obchodów 90-lecia Wyższego Urzędu Górniczego (Dz. Urz. WUG z 2012 r. poz. 13) w § 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3) Członkowie:

- Józef Fudali,

- Alicja Kozyra,

- Jarosław Królikowski,

- Beata Maciejewska,

- Anna Nowrot,

- Justyna Pikiewicz,

- Aneta Rogowska,

- Jacek Romuk,

- Anna Swiniarska-Tadla,

- Jolanta Talarczyk;

4) Sekretarz:

Iwona Sosińska.".

§  2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.